ForsideArdenÆndring af målgrupper og den fremtidige geografiske placering af specialundervisningstilbud

Ændring af målgrupper og den fremtidige geografiske placering af specialundervisningstilbud

- Annonce -

Ændring af målgrupper og den fremtidige geografiske placering af specialundervisningstilbud

Udvalget for Børn og Familie bedes i denne sag tage stilling til en ændring af målgruppen i dele af specialundervisningstilbuddene på skoleområdet. Udvalget behandler punktet, Ændring af målgrupper specialundervisningstilbud, på udvalgsmøde den 2. april 2024.

Indstilling: Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At ændringen af målgrupper i specialundervisningstilbuddene godkendes
  2. at orientering om, at den fremtidige geografiske placering af specialundervisningstilbuddene indgår i budgetanalysen på skoleområdet, tages til efterretning

Inddragelse: En arbejdsgruppe bestående af ledere fra PPR og skoler har udarbejdet et forslag til ændring af målgrupper i dele af specialundervisningstilbuddene, som efterfølgende er kvalificeret af alle skolelederne.

Sagsfremstilling
Som en del af udviklingsplanen “Stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge”, har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med kortlægning af de nuværende specialundervisningstilbud i Mariagerfjord Kommune herunder målgruppe og behov for kapacitet i de enkelte tilbud. 

Formålet har været at lave et overblik over specialundervisningstilbuddene med henblik på at sikre, at Mariagerfjord Kommune kan tilbyde de nødvendige antal pladser og de rigtige tilbud til børn med behov for et specialiseret undervisningstilbud. Parametrene har omhandlet nærhed, placering, type og størrelse

Administrationen har udarbejdet en oversigt over, hvordan udviklingen af elevtal ser ud i kommunens specialundervisningstilbud. 

Oversigten viser bl.a., at der har været en stor stigning i visitationer af elever til specialundervisningstilbud inden for særligt autisme-spekteret Antallet af elever i indenfor autisme-spekteret er steget fra 75 elever i december 2022 til 102 i december 2023. Der ses ligeledes en stigning på landsplan vedr. visitation af elever inden for autisme-spekteret.

Antallet af elever, der er visiteret til ADHD- klassen på Rosendalskolen er ligeledes steget fra 36 elever i december 2022 til 50 elever i december 2023. Det samlede antal elever, der visiteres til et AKT-tilbud (adfærd, kontakt og trivsel) og TF- klassen (elever med tidlig tillknytningsforstyrrelse) på Assens Skole er samlet stabilt. Antallet af elever, der visiteres til Astrup (elever med vidtgående generelle udviklingsforstyrrelser) er ligeledes stabilt. 

I løbet af 2023 er udgifterne til befordring steget markant. Dette skyldes flere forhold. Blandt andet stigende priser på kørsel, hvor stigningen ligger ud over den prisfremskrivning, der indarbejdes i budgetterne, at flere elever visiteres til et specialundervisningstilbud, hvilket indebærer, at flere elever har behov for kørsel samt et dyrere kørselsmønster bl.a. i form af, at flere børn har solo-kørsel og lignende. 

Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående lavet et forslag til en udvidelse af målgruppen i specialundervisningstilbuddene i Kommunen, hvor formålet har været at skabe mere fleksible specialundervisningstilbud, der i højere grad er baseret på elevernes pædagogiske behov end deres diagnoser. Dette udspringer som nævnt ovenfor at arbejdet med udviklingsplanen stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge på baggrund af analysen af det specialiserede område, som blev udarbejdet af BDO/Clavis i 2021. 

I rammerne omkring kommunens specialundervisningstilbud er der desuden taget udgangspunkt i 

  • et nærhedsprincip, som i højere grad giver børnene mulighed for at i gå i skole så tæt på deres nærmiljø som muligt
  • størrelsen på specialundervisningstilbuddene. Dette med udgangspunkt i, at hvis tilbuddene bliver for små mister de fleksibilitet og omvendt er det vigtigt at specialtilbuddene ikke bliver for store i forhold til almenskolen. Dette retter sig både mod inklusionsmulighederne på skolen og de nuværende tilbuds fysiske kapacitet.
  • at nedbringe udgifter til transport særligt taxakørsel.

Udvidelse af målgrupper
For at skabe bedre rammer og vilkår for eleverne i specialundervisningstilbuddene er der udarbejdet en ny målgruppebeskrivelse af specialundervisningstilbuddene. Der er særligt lagt vægt på:

  • at ændre fokus på diagnoser til fokus på elevernes behov
  • at øge fleksibiliteten i specialundervisningstilbuddene. 

Fælles målgruppe for elever i de nuværende ADHD og AKT-tilbud
De nuværende undervisningstilbud ADHD-klasserne på Rosendalskolen og AKT (adfærd, kontakt og trivsel) på Assens Skole anbefales fremadrettet at samles som en målgruppe. 

Det indebærer, at der fortsat vil være to tilbud på 2 matrikler men fremadrettet med en fælles målgruppe. 

Dette giver en højere grad af fleksibilitet i tilbuddene, hvor der er fokus på børnenes behov frem for eventuelle diagnoser samt øger elevernes mulighed for at gå i skole tættere på deres nærmiljø. 

Elever indenfor autismespektret  
Det nuværende undervisningstilbud til elever indenfor autismespekteret i K-klasserne på Arden Skole foreslås delt på to matrikler. Den nuværende afdeling på Arden Skole bevares, men der oprettes et tilsvarende tilbud/afdeling på en anden matrikel i kommunen. 

Begge ovenstående tiltag vil indebære, at flere børn vil kunne få en skolegang tættere på deres bopæl, som vil give mindre transporttid for eleverne samt færre udgifter til befordring. Organiseringen vil også i højere grad give mulighed for frit skolevalg mellem specialundervisningstilbuddene med samme målgruppe inden for kommunen. 

Børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og tidlig følelsesmæssig frustration/tilknytningsforstyrrelse (TF)

Det nuværende undervisningstilbud for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på Astrup Skole foreslås bevaret. 

Det nuværende undervisningstilbud med elever med tidlig følelsesmæssig frustration/tilknytningsforstyrrelse (TF) på Assens Skole bør også bevares som nuværende. 

Specialpædagogisk bistand på egen skole 
Det har været drøftet om der skal oprettes et specialundervisningstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, men det er vurderet, at der i vidt omfang kan skabes gode rammer for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på almenskolen med specialpædagogisk bistand på egen skole, i Praktikklassen på Ungdomsskolen eller i sjældne tilfælde i specialundervisningstilbud i nabokommunerne. 

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående målgruppebeskrivelsen inden for specialundervisningsområdet godkendes. 

Forvaltningen anbefaler desuden, at det tages til efterretning, at den geografiske placering og øvrige organisering af specialundervisningstilbuddene indarbejdes i det videre arbejde med budgetanalysen på skoleområdet. Budgetanalysen af skoleområdet har til formål at afdække og beskrive økonomi, struktur/organisering og kapaciteten på skoleområdet, hvorfor det anses relevant at inddrage specialundervisningstilbuddenes geografiske placering i en samlet analyse af skoleområdet. 

Økonomi: Eventuelle mindre anlægsudgifter til etablering af en ekstra afdeling til elever indenfor autisme-spekteret vil blive beskrevet i forbindelse med Budgetanalysen på skoleområdet. 

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet