ForsideHobroAnsøgning om HEG værksted på Hobro Havn

Ansøgning om HEG værksted på Hobro Havn

- Annonce -

Ansøgning om HEG værksted på Hobro Havn

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) har indsendt en ansøgning om etablering af værksteder på Hobro Havn. En ansøgning der behandles på møde i Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune onsdag den 17. april 2024.

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning om etablering af værksteder på Hobro Havn ikke imødekommes.

2. At Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers værkstedsfaciliteter tilbydes opført på de arealer, der overdrages af Byrådet til Campus-byggeriet, jf. Byrådets beslutning den 27.5.2021. 

Inddragelse: Borgmesteren, kommunaldirektøren og direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked har holdt møde med bestyrelsesformanden, næstformanden og direktøren for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Direktøren for HEG deltager endvidere med oplæg på byrådets temamøde forud for byrådsmødet 25. april 2024.

Sagsfremstilling

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) har 10. januar 2024 indsendt ansøgning og præsentationsmateriale til Mariagerfjord Kommune. Ansøgning og præsentationsmateriale er vedhæftet sagen som bilag. I ansøgningen anmodes der om at etablere 2440 kvadratmeter værkstedsfaciliteter på Nordre Kajgade 3 til ‘tømrer-, smede- og mekanikeruddannelsen’. Matriklen ejes af Mariagerfjord Kommune, men udlejes for nuværende til ‘Karl Jensen’, ligesom ‘Rusmiddelcenter Mariagerfjord’ har til huse på samme matrikel. Med ansøgningen ønsker HEG at opføre en ‘fase 0’ af selve campusprojektet for at imødekomme et aktuelt behov for flere værkstedsfaciliteter. Værkstedsfaciliteterne ønskes således realiseret inden det resterende campusprojekt er endeligt projekteret og finansieret. Byggeriet indgår derfor heller som en del af arbejdet i styregruppen for Campus-projektet og finansieres alene af HEG.  

HEG ønsker at placere værksteder på havnen ved siden af den aktive erhvervshavn. Denne placering ønskes grundet den attraktive beliggenhed og grundet udfordringer med at skabe et ordenligt ungemiljø i nuværende faciliteter. 

Byrådet behandler i anden sag på byrådets dagsorden dags dato forskellige scenarier for erhvervshavnens fremtid. Alt efter Byrådets beslutning herom, er det således nødvendigt at forholde sig til mulighederne for værkstedernes sameksistens med nuværende erhvervsaktivitet – og/eller med mulighederne for værkstedernes sameksistens med eventuel anden anvendelse. 

Det bemærkes, at opførelse af en ‘fase 0’ vil betyde, at dele af campus-projektets værkstedsindhold bygges løsrevet fra resten af campus og uden for de bymatrikler, som byrådet har stillet til rådighed for Campus-projektet. De oprindelige skitser for campusprojektet placerer HEG’s værkstedsfaciliteter på Texaco-grunden ud fra blandt andet hensyn til støjforhold og vejadgangsforhold. 

2. november 2023 besluttede Byrådet en række principper for udviklingen af Hobro Bymidte. Principperne baserer sig på en grundlæggende præmis om at sikre liv i byen og kundegrundlag til bymidten. Nye projekter – herunder campus – skal således bidrage hertil i den måde byggeriet placeres og udformes. Principperne anbefaler, at matriklerne på vestsiden af Brogade bebygges først. Principperne peger på, at der bygges indefra og ud for at forstærke bymidten vest for Brogade. Et værkstedsbyggeri ved Hobro Erhvervshavn vil dermed være løsrevet fra selve campusbyggeriet og de bystrategiske principper, Byrådet har besluttet. 

Henset til at følge de af Byrådet godkendte principper og Byrådets fremtidige muligheder for at udvikle Hobro Havn indstiller administrationen, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers bør placeres på én af de matrikler, som stilles til rådighed for campus-byggeriet. Værkstedsfaciliter skal fastholdes på de allerede fastlagte arealer. Arealerne fremgår af nedenstående kort.

Kort over matrikler til Campusbygger i Hobro:

Forudsætninger for byggemulighed på havnegrund
Ønsker Byrådet at give mulighed for etablering af værksted på havnegrunden op ad Karl Jensen, skal der tilvejebringes en række forudsætninger for byggeriets realisering. Der skal ske en genhusning af kommunens Rusmiddelcenter i nye lokaliteter. Der skal nedrives en bygning, og der skal genskabes overdækket lagerkapacitet til ‘Karl Jensen’ andet sted på havnegrunden. Yderligere skal adgangsveje flyttes og terrorsikringen på havnen skal fornys.

Derudover er der en række plan og miljømæssige forhold, der skal analyseres i dybden. En skole med værksted betragtes ikke som virksomhed, men har en særlig bestemmelse som ‘værkstedsskole’ med deraf følgende særlige støjgrænser, muligheder og begrænsninger. En værkstedsskole er både støjende og støjfølsom i miljømæssig forstand. Ud fra Miljøstyrelsens vejledninger vurderer administrationen på det foreliggende grundlag, at en sameksistens mellem en værkstedsskole og de eksisterende erhvervsaktiviteter på havnen bliver vanskelig. Der vil være risiko for, at havneaktiviteterne skal begrænses af skrappere støjkrav, end de i dag er godkendt til. Det skyldes, at de vil skulle tage støjhensyn til en værkstedsskole. Det er ikke muligt at planlægge, så værkstedsskolen skal acceptere påvirkningen fra havneaktiviteten,  selvom at havneaktiviteten var der først. 

Hvis Byrådet ønsker en placering af værkstedsfaciliteter på havnen, bør det endvidere undersøges nærmere, hvilke indvirkninger for fremtidig anvendelse af havnen, en sådan bygningsfacilitet vil få. En værkstedsfacilitet skal eksempelvis have lov til at støje mere, end boliger kan tåle. 

Forud for denne sag har der i marts 2023 været afholdt et kort temamøde i Økonomiudvalget. På mødet blev de forskellige scenarier for havnens fremtid drøftet, ligesom HEG’s ønske om at etablere værksteder på havnen også blev drøftet. Derfor skal denne sag ses i sammenhæng med sagen om Hobro Havn, som også behandles på samme byrådsmøde.

Økonomi

Hvis HEG’s ansøgning om værksteder på Hobro Havn imødekommes, skal der tages stilling til, om havnearealet skal overdrages til HEG, om HEG skal betale arealleje, eller om HEG skal købe arealet.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil kommunen miste en del af den nuværende lejeindtægt på Hobro Havn. Endeligt skal ‘Rusmiddelcenter Mariagerfjord’ flyttes til andre lokaler, der lever op til behovet for diskretion. 

Etablering af værkstedsfaciliteter på havnen vil kræve en omlægning af vejadgangen, ligesom Karl Jensen ønsker en 1:1 erstatning af den nuværende hal på Nordre Kajgade 3.

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet