ForsideMariagerfjordBevilling af midler til puljen "Fokus på Ensomhed"

Bevilling af midler til puljen “Fokus på Ensomhed”

- Annonce -

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune holder møde den 4. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Bevilling af midler til puljen “Fokus på Ensomhed”

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes gældende Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet bekæmpelse af ensomhed afsat 350.000 kr. til en udviklingspulje “Fokus på Ensomhed” til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år.

I denne sag bedes Udvalget godkende oplæg til udmøntning af puljen efter puljeopslag 15. august 2022 samt drøfte fremadrettet anvendelse af puljemidlerne.

𝗜𝗻𝗱𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1: At oplæg til udmøntning af puljen pr.15.august 2022 godkendes.

2: At der indføres løbende ansøgning til puljen frem for to årlige ansøgningsrunder.

3: At administrationen bemyndiges til at udmønte puljen efter de politiske fastsatte kriterier.

4: At målgruppen for puljen udvides fra ældre og socialt udsatte borgere + 65 år til alle aldersgrupper.

𝐒𝐚𝐠𝐬𝐟𝐫𝐞𝐦𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠

Udviklingspuljen “Fokus på ensomhed” har til formål at fremme nye lokale initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. Puljen udloddes to gange årligt med ansøgningsfrist hhv. 1. april og 15. august.

Målgruppen for aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Puljen understøtter udmøntning af temaet “Bekæmpelse af ensomhed” i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

𝗣𝘂𝗹𝗷𝗲𝗮𝗻𝘀ø𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗽𝗿. 𝟭𝟱. 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮

Der er i alt modtaget tre ansøgninger til puljen pr. 15. august 2022. Der er én ansøger, der vurderes at opfylde puljens kriterier og indstilles til at modtage støtte. To ansøgere vurderes ikke at opfylde puljens kriterier.

Vedlagt sagen er en oversigt over ansøgere og begrundelse for indstilling til støtte og afslag samt puljeopslaget.

Der er sikret information om puljen via kommunens hjemmeside og facebook-side samt annoncering i lokalaviserne. Der er sendt information direkte til foreninger via mailliste fra Frivilligcenteret. Det har dog vist sig vanskeligt at reklamere for puljen og fortælle den gode historie, særligt på de sociale medier, da det ikke er tilladt at dele billeder eller videoer af personer. Fremadrettet arbejdes med muligheden for at få produceret små filmklip med tidligere modtagere af puljemidler, som kan deles på kommunens hjemmeside.

For at få udbredt puljen og understøtte foreningernes arbejde med at opspore og forebygge ensomhed, planlægges der en temadag for de frivillige sociale foreninger til afholdelse primo 2023. Formålet med temadagen er at klæde foreningerne bedre på til at arbejde med at opspore og forebygge ensomhed. Puljen vil være et naturligt omdrejningspunkt på temadagen.

𝐅𝐫𝐞𝐦𝐭𝐢𝐝𝐢𝐠 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐝𝐦ø𝐧𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐩𝐮𝐥𝐣𝐞𝐧

På baggrund af få ansøgninger i år og tidligere år lægges op til en drøftelse af nye perspektiver for pulje.

Administrationen foreslår, at der indføres løbende ansøgning fremfor 2 gange årligt. Puljeansøgningerne vil løbende blive behandlet af administrationen og arbejdsgruppen, minimum 4 gange årligt som en del af arbejdsgruppemøder.

Det foreslås også, at administrationen bemyndiges til at udmønte puljen ud fra de politisk fastsatte kriterier, som Udvalget for Sundhed og Omsorg har vedtaget den 27. september 2021, og som fremgår af puljeopslaget (se vedhæftet). Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres minimum en gang årligt om udmøntning af puljen.

Derudover foreslås det, at Udvalget drøfter muligheden for at udvide målgruppen for puljen fra ældre +65 år til alle aldersgrupper. Ensomhed kan ramme alle, og den seneste Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune viser et billede af, at borgernes mentale helbred er blevet dårligere og at flere borgere oplever, at føle sig ensomme. Hvis målgruppen for puljen udvides gøres opmærksom på, at den nuværende arbejdsgruppe er sammensat herefter med en række repræsentanter fra Ældre og Omsorg og Social og Sundhed i Mariagerfjord Kommune og en repræsentant fra Seniorrådet. Derudover er der også repræsentanter fra det frivillige og foreningslivet.

Såfremt Udvalget godkender en udvidelse af målgruppen fra +65- årige til alle aldersgrupper kan der være behov for at supplere arbejdsgruppen ift. den nye målgruppe. Der kan også blive behov for, at de politisk fastsatte kriterier afstemmes med en eventuel udvidelse af målgruppen.

Ø𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶

Der er årligt afsat 350.000 kr. til udviklingspuljen. Der er i april 2022 udmøntet 71.750 kr. Med ansøgerfeltet i denne ansøgningsrunde, udmøntes der i alt 9.100 kr.

Puljens rest udgør dermed 269.150 kr. i 2022.Beløbet vil blive overført til næste års puljeudmøntning.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler