ForsideHadsundForslag til lokalplan 185/2023 for et boligområde ved Mariagervej nr. 58-66 i...

Forslag til lokalplan 185/2023 for et boligområde ved Mariagervej nr. 58-66 i Hadsund Syd

- Annonce -

Forslag til lokalplan 185/2023 for et boligområde ved Mariagervej nr. 58-66 i Hadsund Syd

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 185/2023 for at give mulighed for at udnytte området til seks boliger i overensstemmelse med Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring. Udvalget behandler lokalplansforslaget på møde den 9. januar 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At forslag til lokalplan 185/2022 sendes i offentlig høring i fire uger.
  2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til lokalplan 185/2023 er udarbejdet for at give mulighed for at udnytte området til seks boliger i overensstemmelse med Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Lokalplanområdet har tidligere været lokalplanlagt til seks boliger og blev senere pålagt strandbeskyttelseslinje i forbindelse med en ændring af Naturbeskyttelsesloven i 1994, hvor strandbeskyttelseslinjen blev udvidet fra 100 meter til 300 meter fra kysten. Strandbeskyttelsen forhindrer ny bebyggelse og ændret arealanvendelse med videre.

Ved lovændringen blev det samtidig bestemt, at de arealer, som blev omfattet af strandbeskyttelsen, og som på daværende tidspunkt var omfattet af en lokalplan, kan udnyttes i henhold til lokalplanen på trods af strandbeskyttelseslinjen. Lovændringen fastslår desuden, at strandbeskyttelsen skal gælde, hvis betydelige afvigelser fra den eksisterende lokalplan vil kræve, at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Den eksisterende lokalplan for seks boliger i området blev aflyst i 2019 ved vedtagelsen af Lokalplan 144/2019 for boligområde ved Mariagervej i Hadsund Syd, som er den nugældende lokalplan for et større, samlet boligområde.

Aflysningen af lokalplan 4.2 betød dermed, at arealet blev omfattet af strandbeskyttelseslinjen, så de pågældende ejendomme ikke kan udnyttes i overensstemmelse med Lokalplan 144/2019 uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har efterfølgende givet dispensation under forudsætning af, at der udarbejdes en ny lokalplan, som skal sikre, at ejendommene inden for lokalplanområdet ikke bebygges ud over, hvad der vil være tilladt efter planloven og den tidligere lokalplan 4.2, herunder:

  • Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke overstige 25.
  • Der må kun bygges i 1½ plan
  • Højden på byggeriet må ikke overstige 8,5 meter målt fra nuværende terrænkote.
  • Der kan etableres levende men ikke faste hegn mellem ejendommene.
  • Der må ikke ske terrænændringer.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med den tidligere lokalplan og i overensstemmelse med Kystdirektoratets dispensation.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, hvis lokalplanen vedtages. I modsat fald kan der blive tale om et myndighedsmæssigt erstatningsansvar for tabte byggeretter, da kommunen ophævede den oprindelige lokalplan.

LÆS OGSÅ: Thorkild N. Løkke genopstiller til repræsentantskabsvalget 2023 i Norlys

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler