ForsideHobroGaskanoner på dagsordenen i Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune

Gaskanoner på dagsordenen i Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde i dag den 7. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Forskrift for anvendelse af gaskanon m.v. i Mariagerfjord kommune

Fagenheden Teknik og Miljø oplever en stigning i henvendelser og klager over støjgener fra husdyrbrugs brug af gaskanoner mod fugleflokke. Derfor har fagenheden udarbejdet forslag til generel forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om godkendelse af forslaget til “Forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere i Mariagerfjord Kommune”.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At forslag til “Forskrift for brug af akustiske fugleskræmmere i Mariagerfjord Kommune” godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune modtager mange henvendelser og har siden 2019 håndteret fire klager vedrørende støjgener fra husdyrbrugs anvendelse af gaskanoner mod fugleflokke. Tidligere blev gaskanoner typisk anvendt hos pelsdyrfarme, men i de senere år er gaskanoner begyndt at blive anvendt på øvrige husdyrbrug.

I en aktuel sag har fagenheden modtaget en samlet klage fra ni ejendomme over brugen af gaskanon på et nærliggende husdyrbrug. Klagerne har oplyst, at gaskanonen er i funktion fra tidlig morgen til sen eftermiddag og med skudintervaller på ned til 1,5 minutter. Klagerne beretter, at støjgenen påvirker borgere, forstyrrer børn, som sover i barnevogne under åben himmel, og stresser hunde.

Ejer af gaskanonen oplyser, at kanonen anvendes til bekæmpelse af råger, fordi fuglene prikker hul på overdækningen af ensilage, spiser husdyrenes foder og fordi ekskrementer fra fuglene kan medføre en smitterisiko. Ejeren beretter også, at han skærmer ensilagen med net, men da der ligger en sikkerhedsrisiko i at flytte på nettet dækkes den ikke tilstrækkeligt til, at brug af gaskanonen kan undgås. Ejer af gaskanonen oplyser, at gaskanonen er indstillet til at skyde hvert 5. minut, og at han bruger kanonen så lidt som muligt og nogle gange med dages mellemrum.

Ejer konstaterer, at når kanonen starter op igen, henvender naboerne sig igen til ejer angående støjgener.

Boligerne, som har klaget over støjbelastning fra gaskanonen, ligger i en afstand fra 480 til 1.500 meter fra kanonen. Heraf ligger tre af boligerne indenfor 600 meter fra støjkilden, og fire boliger ligger mellem 600 og 1.000 meter fra støjkilden se bilag 2. Det skal pointeres, at nogle af beboelserne inden for området ikke har del i klagen.

Fagenhedens bemærkninger

Det er fagenhedens erfaring, at brugen af gaskanoner ofte forårsager støjgener hos beboere med forholdsvis lang afstand til kilden, og i nogle tilfælde over en kilometer væk. Lyden kan påvirkes af flere faktorer som skudretning, vindretning og landskab, ligesom nogle folk opfatter skuddene mere generende end andre.

Fagenheden har taget kontakt til andre kommuner i landet for at indhente flere erfaringer blandt andet indenfor afstandskrav og alternative skræmmemidler.

Yderligere påvirker støjgenen dyr. Der er flere eksempler på hunde der aflives efter stress af gaskanon, der er rapporterede tilfælde, hvor kreaturer reagerer på skuddene og det kan formodes at vildtlivet også påvirkes. Fagenheden vurderer derfor, at støjgener fra gaskanoner kan betragtes som væsentlige, og derfor i nogle tilfælde skal reguleres efter miljølovgivningen.

I en klagesag om brug af gaskanon har fagenheden via orienterende støjmålinger konstateret, at vejledende støjgrænser i dagtimerne overholdes. Dette skyldes, at støjniveauet beregnes som gennemsnitsværdier over dagtimerne og ikke som maksimalværdier. Samme konklusion har forekommet i lignende sager i andre kommuner.

Det faktum at der opleves støjgener, selv om støjgrænserne er overholdt, gør klagerne vanskelige at håndtere og dermed også mere ressourcekrævende. Derfor har fagenheden udarbejdet forslag til forskrift for anvendelse af gaskanoner (bilag 1). Hertil bemærkes særligt, at:

  • Der findes alternative metoder, der kan skræmme fugle væk. Eksempler er inkluderet i forskriften.
  • De valgte tidsrum er tilsvarende begrænsninger i forskrifter fra flere andre kommuner. Begrænsningerne er bestemt ud fra tidspunkter, hvor det kan forventes, at de fleste borgere er hjemme og derved flere, som bliver chikaneret.
  • Afstandskravene i forskriften er baseret både på flere andre kommuners erfaringer samt afstanden fra klagende naboer i den fremlagte sag.

Bestemmelserne i forskriften sætter begrænsninger for brugen af gaskanoner, og i visse tilfælde vil det medføre, at brugen af gaskanoner ikke vil være mulig. Eksempelvis vil husdyrbruget i ovennævnte eksempel ikke kunne fortsætte med brugen af gaskanonen.

Forskriftens forslag til reguleringer har baggrund i ovenstående sag samt andre lignende sager fra Mariagerfjord Kommune og andre kommuner. Fagenheden vurderer derfor, at forskriften vil medvirke til at afværge støjgener ved brugen af gaskanoner hos borgere, kæledyr, husdyr og vildt.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet