ForsideHadsundHøringssvar vedr. lokalplanforslag 191/2024 Broparken Hadsund

Høringssvar vedr. lokalplanforslag 191/2024 Broparken Hadsund

- Annonce -

Høringssvar vedr. lokalplanforslag 191/2024 Broparken Hadsund

Af Thorkild Løkke, Marcussens Bro 25, 9560 Hadsund

Indledning: Hadsund er som fjordby med etableret på tidligere strandenge og i bakkerne bag Mariagerfjord. Det har gennem alle årene været god skik og gælden norm at bevare byens struktur med lavere byggeri ved fjorden, og byggeri i højden længere væk fra fjorden. Alle de gode hensigter er under pres for at skaffe fjordnære boliger så tæt på fjorden som muligt. De senere år har vist nødvendigheden af at fremskaffe denne type boliger, men det skal og bør ske på en måde der tager hensyn til Hadsunds fremtræden som fjordby. Herunder er oplistet nogle forhold som bør kunne afbøde de værste konsekvenser for langt den største del af borgerne i Hadsund.

Lokalplanforslaget:

Side 7: ”Mod nord grænser området op til en anden etageejendom med almene boliger i 5 etager samt en dagligvarebutik, mens området mod øst afgrænses af boliger i 2,5 etager.”

Kommentar og indsigelse side 7: Det er faktuelt forkert og misvisende at oplyse at nabobyggeriet mod øst er 2,5 etager !! Det er 1,5 etage og det har den konsekvens at borgerne får det indtryk at det nye byggeri ikke er væsentligt højere end eksisterende mod øst ! Hvis højden på byggekoterne indregnes er det næsten dobbelt så højt !

Side 9: ”Bebyggelsen må opføres i op til fire etager med en højde på op til kote 17,00 m/DVR90. For at nedbringe byggeriets skala skal bebyggelsen opføres med fladt tag og der skal etableres nedtrapning i bebyggelsen mod fjorden som vist i princippet på illustration 5. Med nedtrapningen i etager skabes der potentiale for gode uderum på tagfladerne, hvorfor der kan etableres terrasser på de ”dæk”, der opstår som følge af nedtrapningen mellem etagerne.”

Kommentar og indsigelse side 9: koten fastsætter byggehøjden efter de nye normer. Nabobyggeriet er opført i henhold til en lavere byggekote og det har den konsekvens, at det påtænkte byggeri faktisk skal tillægges + 1 meter i forhold til omgivelserne ! Der må ikke etableres terrasser på tagflader, der har direkte indkik til naboer mod øst !

Side 9 i lokalplanforslaget: ”Illustration 6: Visualisering af bebyggelsen set fra Hadsund Syd.”

Kommentar og indsigelse side 9 illustration: Illustrationen er groft misvisende og burde have været tilrettet af plan & byg før udsendelse af lokalplanforslag, det kan skyldes manglende erfaring eller kendskab til de faktiske forhold, fra forvaltningens side !

Side 14: ”De kystnære dele af byzonen i Hadsund er generelt præget af bymæssig bebyggelse i form af både åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt mindre områder til offentlige og rekreative formål. Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende bebyggede miljø omkring lokalplanområdet og at der opretholdes sigtelinjer fra byen til fjorden. Dette vil samlet set medvirke til Hadsund fortsat kommer til at fremstå i visuel sammenhæng med fjorden.”

Kommentar og indsigelse side 14: Det påtænkte byggeri vil, hvis lokalplanen vedtages, betyde at det kun vil være det nye byggeri der har sammenhæng med fjorden, da det ikke vil muligt at se ”Hadsund” bag byggeriet.

Side 27: Ny bebyggelse må kun placeres inden for de på bilag 2 viste byggefelter A, B, C og D og med følgende antal etager: • Byggefelt A: Etageboligbebyggelse i højst fire etager. • Byggefelt B: Etageboligbebyggelse i højst tre etager • Byggefelt C: Etageboligbebyggelse i højst to etager. • Byggefelt D: Etageboligbebyggelse i højst én etage.

Kommentar og indsigelse side 27: Det er forkert at benævne byggefelt B to steder, Blok 2 og 3 er nævnt i samme byggefelt ? Medmindre hensigten er at ”snyde” sig til en ekstra etage i Blok 3 ! Blok 3 bør under ingen omstændigheder være mere end to etager ! hvis lokalplanforslaget vedtages i den nuværende form vil beboerne på marcussens Bro stå 2,5 meter fra en bygning der er 15 meter højere en grundplanen på Marcussens Bro ! Bygningslovgivningen sætter grænser bygningshøjder så tæt på naboer, når det gælder beboelse, og lokalplanforslaget vil kræve en dispensation for bygningshøjden på blok 3, som forvaltningen senere kan gøres ansvarlig for !

Side 28: 5.9 ”Der kan etableres terrasser på de ”dæk”, der opstår som følge af nedtrapningen mellem etagerne inden for byggefelterne A-D. Se illustration 11.”

Kommentar og indsigelse side side 41: Det vil være imod gældende bygningslovgivning at lave terrasser på tagnedtrapningen i blok 3 mod øst !

Side 43; Bilag 3.

Kommentar og indsigelse side 43 : Blok 3`s placering sætter grænser for bygningshøjde og placering så tæt på skel , og blok 3 bør ikke være højere end 1,5 etage, af hensyn til Hadsund og naboerne! Det er uforståeligt at ledelsen i Teknik og byg fremlægger et så fagligt forkert forslag til politikerne, og politikerne i teknik og miljø udvalget bliver nødt til at stille større krav til det materiale de bliver bedt om at forholde sig til !

Generelt: Bygningshøjden i det påtænkte byggeri, bør ikke være over henholdsvis 3 etager og 2 etager og 1,5 etage mod øst. Det giver stadig bygherren gode muligheder for at udnytte grunden, der tidligere var udlagt til 5 punkthuse, med to lejligheder i hver.

LÆS OGSÅ: Skal tilpasset forslag til lokalplan for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund sendes i høring

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler