ForsideHadsundHvad skal der ske med Sundhedshuset på Vestergade i Hadsund

Hvad skal der ske med Sundhedshuset på Vestergade i Hadsund

- Annonce -

Når Økonomiudvalget holder møde onsdag den 13. september er Indeklimaproblemerne på Vestergade 4, Hadsund på dagsordenen.

I forlængelse af, at der i efteråret 2022 blev konstateret skimmelsvamp i Sundhedshuset, Vestergade 4 i Hadsund, er der foretaget analyser og udarbejdet forslag til sanering og genopbygning af den gamle del af Sundhedshuset, Vestergade i Hadsund.

Byrådet vedtog i forbindelse med behandling af sagen på Byrådets møde den 22. juni 2023 at tilbagesende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg. På den baggrund lægges op til fornyet behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

  1. At Udvalget for Sundhed og Omsorg igangsætter en proces med udarbejdelse af et fornyet politisk beslutningsgrundlag for en samlet fremtidssikret klinikstruktur for Mariagerfjord Kommune, herunder et evt. nyt sundhedscenter i Hadsund
  2. At der foretages sanering og genopbygning af den gamle del af sundhedshuset, Vestergade 4 i Hadsund, i henhold til overslag på henholdsvis nødvendige arbejder og rådgivning herom
  3. At der efter genopbygning laves løbende analyser af indeklimaet, samt prøvetagning, i samråd med rådgiver
  4. At der gives en tillægsbevilling i 2023 på anlæg, inkl. de udarbejdede analyser, udgifterne til genhusning samt udgifter til etablering af ventilation, på samlet 5,4 mio. kr.
  5. At der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2024 til lejeudgifter forbundet med midlertidigt lejemål
  6. At tillægsbevillingen på i alt 6,1 mio. kr. finansieres via et kassetræk.

– Jeg håber, at Økonomiudvalget vil bevilge økonomi til husleje, til der hvor vi er genhuset. Så vi i Udvalget for Sundhed og Omsorg kan komme til at arbejde med at finde den rigtige løsning omkring Sundhedshuset i Hadsund. En løsning for Sundhedshuset, som vil være fremtidssikret både sundhedsmæssigt for personale og brugere, men også så vi i udvalget komme til at diskutere og undersøge om placeringen på Vestergade 4 i Hadsund er rigtig og om vi på denne lokation har den nødvendige plads til de mange aktiviteter, der i dag afvikles på Sundhedshuset, fortæller Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen til Mariagerfjordposten.dk

I Juni måned blev sagen behandlet med supplerende sagsfremstilling i både Udvalget for Sundhed og Omsorg samt byråd. Nedenstående er

Supplerende sagsfremstilling til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 27. juni 2023

Byrådet vedtog i forbindelse med behandling af sagen på Byrådets møde den 22. juni, at tilbagesende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

På den baggrund lægges sagen op til supplerende drøftelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg med særligt fokus på punkt 5 i indstillingen til Byrådet den 22. juni 2023, om hvorvidt de fysiske rammer i det nuværende Sundhedscenter kapacitetsmæssigt er fremtidssikrede i forhold til de opgaver, som kommunen skal løse. Formålet med drøftelsen er at give administrationen input til det videre arbejde med at lave et fornyet beslutningsgrundlag.

Supplerende sagsfremstilling til fornyet politisk behandling i september 2023

I forlængelse af byrådsbehandlingen d. 22. juni 2023 besluttede Udvalget for Sundhed og Omsorg på møde d. 27. juni 2023, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til den videre proces, herunder afholdelse af studietur i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der parallelt med en udbedring af de aktuelle indeklimaproblemer i Vestergade 4 gennemføres en proces, der har til formål at vurdere de fremtidige behov i relation til klinik-, sundheds- og træningsfaciliteter i Hadsund. Dette arbejde kan med fordel tænkes sammen med udvalgets generelle arbejde med oplæg til en ny klinikstruktur for hele Mariagerfjord Kommune, som et element i ny strategi for et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde.

I første omgang foreslår administrationen, at der planlægges en besøgsrunde for Udvalget for Sundhed og Omsorg til henholdsvis den nuværende midlertidige placering på butikstorvet, Erhvervshuset Ved stranden 1 samt Hadsund Hallerne. Der planlægges efter, at dette vil kunne finde sted i forbindelse med udvalgsmødet d. 10. oktober 2023.

Herefter foreslår administrationen følgende overordnede proces:

FaseIndholdFokusområderTidsperspektiv
Fase 1Afdække muligheder for et fremtidssikret sundhedscenter i HadsundSundhedsfagligt indhold, fysiske rammer og økonomiEfteråret 2023
Godkendelse af kommissorium for strategitemaet “Større anvendelse af klinikker”Politisk behandling i USOD. 10. oktober 2023
Beslutning vedr. udbedring af Vestergade 4Politisk behandlingEfteråret 2023
Fase 2Udarbejdelse af oplæg til en ny samlet klinikstrukturSundhedsfagligt indhold, fysiske rammer og økonomiPrimo 2024
Udbedring af indeklimaproblemer i Vestergade 4Byggeteknisk2024
Fase 3Politisk behandlingPolitisk behandling af oplæg i USO, ØK og ByrådMedio 2024

I fremtiden forventes en markant udvikling i de kommunale sundhedsopgaver. Med Sundhedsreformen fra 2022 samt forventeligt også det igangværende sundhedskommisionsarbejde lægges der op til et løft af den nære indsats til borgere med kroniske sygdomme og heraf afledt flere kommunale opgaver. Dette skal udmøntes gennem en national kvalitetsplan med bedre og mere ensartede tilbud. Der er med den nationale kvalitetsplan en forventning om, at mere kan løftes lokalt, hvilket fortsat vil stille større krav til kapaciteten på kommunernes sundhedscentre.

Sundhedsområdet står endvidere over for en udfordring i forhold til den demografiske sammensætning. Vi lever fortsat længere, men mange lever længere med dårligt helbred. I den nyeste sundhedsprofil fra 2021 er de største opmærksomhedspunkter, at vi ser en markant stigning i andelen af borgere, der oplever problemer med det mentale helbred. Derudover er andelen af borgere med svær overvægt i kraftig vækst og endelig kommer der fortsat flere multisyge borgere.

Med udgangspunkt i ovenstående udviklingstendenser må det forventes, at flere borgere i fremtiden, kan have behov for en kommunal sundhedsindsats. Et væsentligt element i ovenstående proces vil således være at belyse såvel anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser ved forskellige udviklingsscenarier, som grundlag for en fremtidig politisk beslutning.

Sideløbende med udarbejdelse af et fornyet politisk beslutningsgrundlag for en samlet fremtidssikret klinikstruktur, herunder et evt. nyt sundhedscenter i Hadsund, er der behov for en udbedring af den aktuelle situation med indeklimaproblemer i den gamle del af bygningen, Vestergade 4. Ud fra det faktum, at 2 på hinanden følgende eksterne og uvildige rådgivere ikke finder det nødvendigt, at udstede en erklæring om risikobehæftede forhold er det vurderingen, at bygningen bør udbedres og at den derefter trygt igen kan bringes i anvendelse. Det anerkendes, at det for nogle medarbejdere og måske borgere måske umiddelbart vil kunne føles utrygt at flytte retur til Sundhedscenteret i Vestergade 4 i Hadsund. På den baggrund foreslås der lavet ekstraordinære kontrol- og tryghedsmålinger før, under og efter fornyet ibrugtagning af bygningen.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen fysiske tegn, der indikerer, at der skulle være problemer med skimmel i den nye del af bygningen. De konstruktionsmæssige forhold og grunde, der forårsager skimmel i den gamle del af bygningen, er ikke til stede i den nye del af bygningen. For nuværende står træningsfaciliteter her samt omklædning i stueetagen i den nye del af bygningen ligeledes tomme.
Det bemærkes også, at det er vurderingen, at udgiften til sanering ikke vil være tabt, såfremt Sundhedscenteret på sigt gror ud af rammerne i Vestergade 4, idet værdien af bygningen forøges svarende til udgiften til sanering.

Idet beslutningen vedrørende udbedring af Vestergade 4 har trukket ud vil det være nødvendigt, at forlænge den midlertidige genhusning forventeligt til og med 2024. Dette er årsagen til den forhøjede nødvendige bevilling.

Økonomi

Projektoverslaget er vedlagt som bilag og indeholder overslag over udgifterne, der er i forbindelse med sanering og ombygning af den gamle del af sundhedshuset, inkl. ventialtionssystem, og de afledte udgifter, der vedrører genhusning i perioden og desuden flytning til Butikstorvet og igen senere tilbage til Sundhedshuset. Ud over de fremtidige udgifter er der på nuværende tidspunkt brugt midler til de indledende undersøgelser og udgifter til den midlertidige flytning til andre lokaler. Samlet 4,825 mio. kr. Hertil kommer udgifter afholdt for udarbejdelse af second opinion på 25.000 kr.

Der er ikke medtaget udgifter som vand, varme, el og rengøring til de lejede lokaler i genhusningsperioden.

Idet beslutningen vedrørende udbedring af Vestergade 4 har trukket ud vil det være nødvendigt, at forlænge den midlertidige genhusning forventeligt til og med 2024. Dette er årsagen til den forhøjede nødvendige bevilling, der i alt forventes at udgøre 6,1 mio. kr.

LÆS OGSÅ: Lyset tændes i Skelund ved solnedgang

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler