ForsideØstkystenKommunaldirektøren indstiller at turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager...

Kommunaldirektøren indstiller at turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager Saltcenter ophører

- Annonce -

Kommunaldirektøren indstiller at turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager Saltcenter ophører

Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal på møde den 20. juni 2024 behandle: Resultatkontrakt med Destination Himmerland

Sagen om en resultatkontrakt mellem ejerkommunerne og Destination Himmerland blev behandlet af Byrådet 20. marts 2024. Siden er sagen opdateret og genfremsendes nu til Byrådets beslutning. 

Vesthimmerlands Kommune godkendte resultatkontrakten i Byrådet 14. marts 2024. 

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

  1. At turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. ophører, som følge af målet om at optimere gæsteservicen i destinationen og gøre den mere tidssvarende, ensartet og målrettet gæsternes efterspørgsel.
  2. At der i en overgangsperiode til udgangen af 2025 leveres fysisk turistinformation i Mariager og Øster Hurup. 
  3. At resultatkontrakten godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 6. marts 2024, punkt 34:

Ad 1: Indstilles ikke godkendt, idet Udvalget finder det vigtigt at bevare de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager.

Ad 2: Indstilles godkendt under den forudsætning, at de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager bevares.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

Leif Skaarup (A) anmodede om at få vurderet sin habilitet. 

Udvalget besluttede at Leif Skaarup var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling. 

Punktet sendes videre til Byrådet uden indstilling. 

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Beslutning fra Byrådet, den 20. marts 2024, punkt 31:

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at resultatkontrakten sendes retur til fornyet behandling i bestyrelsen med henblik på, at der findes fornyet løsning, der fastholder turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager i en ny kontrakt.

Byrådet godkendte forslaget.

Fraværende: Peter Muhl (A), Peder Larsen (F), Niels Erik Poulsen (V) og Malene Ingwersen (Ø).

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 12. juni 2024, punkt 74:

Ad 1: Indstilles godkendt med den bemærkning, at udvalget nærer bekymring for bortfald af den fysiske gæsteservice ved Mariager Saltcenter med afsæt i den hensigtsmæssige beliggenhed. Udvalget opfordrer derfor bestyrelsen til et fornyet forsøg på at forhandle en aftale med Saltcentret.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Peder Larsen (F) og Jens-Henrik Kirk (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 12. juni 2024, punkt 145:

Indledningsvist blev orienteret om beslutningerne på Destination Himmerlands bestyrelsesmøde 12. juni 2024, hvor der i tråd med indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid samme dato har været en fornyet drøftelse i bestyrelsen og herunder fornyet drøftelse med Mariager Saltcenter. 

Ad 1. Borgmesteren fremsatte ændringsforslag til indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid, således at det præciseres, at tilskuddet til Mariager Saltcenter ophører med virkning fra 1. januar 2025. Det samme gælder for Sol og Strand i Øster Hurup.

Borgmesterens ændringsforslag indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med henvisning til indstillingen i ad. 1.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

Sagsfremstilling

Administrationens tilføjelse siden Byrådets behandling af punktet 20. marts 2024 
Siden Byrådets behandling af sagen 20. marts 2024 har Destination Himmerland jævnfør Byrådets beslutning, forhandlet om en fornyet løsning, der fastholder turistbureaufunktioner i Øster Hurup og Mariager.

Administrationen vurderer, at Destination Himmerland honorerer Byrådets beslutning. Dermed er der fortsat turistbureaulignende funktioner i Mariager hos Mariager Boghandel og i Øster Hurup hos Sol & Strand. Hver af de to turistbureaufunktioner modtager et årligt honorar på 25.000 kr. for at levere turistbureaufunktionen. Der er tale om en overgangsordning, således ophører betaling for turistbureaufunktioner i Mariager og Øster Hurup på i alt 50.000 kr. ved udgangen af 2025.

Destination Himmerland har yderligere indgået aftale med 34 infospots i Mariagerfjord Kommune, som i turistsæson 2024 omkostningsfrit leverer fysisk turistinformation. 

Siden Byrådets første behandling af sagen 20. marts 2024 er der ikke foretaget ændringer i resultatkontraktens ordlyd, derfor genbehandles sagen ikke i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte resultatkontrakten 14. marts 2024.

Henset til tidsperspektivet og ambitionen om at få resultatkontrakt på plads inden turistsæson 2024, har det alene være muligt at behandle sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune etablerede per 1. marts 2020 det tværkommunale turismedestinationsselskab, Destination Himmerland, som operatør for udvikling, koordinering og markedsføring af turismen i de to ejerkommuner.

Som tillæg til vedtægterne for den nye destination blev en resultatkontrakt mellem destinationen og ejerkommunerne, som tydeliggør mål, krav og indsatsområder for turismefremmeindsatsen, godkendt i de to kommuners Byråd i november 2019. Resultatkontrakten, som var gældende for marts 2020 til december 2021, blev yderligere forlænget til og med marts 2022. En ny resultatkontrakt blev godkendt i de to ejerkommuner i februar 2022 med virkning for perioden april 2022 til december 2022. Den korte virkningsperiode for resultatkontrakten blev begrundet med, at Destination Himmerlands Bestyrelse anså 2022 for et overgangsår med tiltræden af ny direktør og mulighed for blandt andet at arbejde aktivt på, at flere medlemskommuner kan indtræde i destinationssamarbejdet. I februar 2023 godkendte Byrådene i de to ejerkommuner en forlængelse af den gældende resultatkontrakt på baggrund af, at man på daværende tidspunkt afventede afklaring på Rebild Kommunes mulige indtræden i Destination Himmerland. 

Ejerkommunerne har nu udarbejdet et udkast til en ny resultatkontrakt gældende fra 1. april 2024 til 28. februar 2026. Udkast til ny resultatkontrakt er vedhæftet som bilag.

Ifølge resultatkontrakten skal Destination Himmerland bidrage til øget kendskab til destinationen samt øget lokal omsætning, der bidrager til arbejdspladser og øger områdets attraktivitet for både gæster og borgere. Konkret er forventningen, at Destination Himmerland arbejder for destinationens konkurrenceevne på markedet og understøtter væksten i antal kommercielle overnatninger, der som minimum bør følge landsgennemsnittet. Herudover har Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en forventning om, at Destination Himmerland arbejder med følgende fire kerneindsatsområder: 

  • Strategisk destinationsudvikling
  • Produkt- og forretningsudvikling 
  • Markedsføring
  • Gæsteservice

Destination Himmerland har siden etableringen af destinationsselskabet i 2020 arbejdet med at udvikle et nyt og mere tidssvarende koncept for gæsteservice, ligesom der af to omgange er søgt eksterne midler hjem hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til udvikling af et nyt gæsteservicekoncept, som blandt andet fokuserer på at den fysiske gæsteservice leveres hos destinationens partnere. I Vesthimmerlands Kommune blev turistbureauerne nedlagt i forbindelse med destinationsdannelsen i 2020. I Mariagerfjord Kommune har destinationen indtil nu drevet turistbureauet i Øster Hurup samt ydet et årligt tilskud til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. for levering af gæsteservice. Det er Destination Himmerlands turismefaglige vurdering, at disse to funktioner bør nedlægges for at ensrette gæsteserviceaktiviteterne i destinationen. Hvilket betyder opstart af et nyt partnerbaseret gæsteservicekoncept med 80-100 fysiske turismeinfospots placeret hos turismeaktører i hele destinationen. Baggrunden herfor er turisternes ændrede forbrugsmønstre, faldende besøgstal på turistbureauerne, mangeårige nationale tendenser med udvikling af nye gæsteservicekoncepter herunder nedlæggelse af de fysiske turistbureauer og overordnet økonomi. Bilag om gæsteservice er vedhæftet som bilag.

Formålet med en udvidet gæsteservice er at understøtte vækst i turismen ved, at turismeaktører i Destination Himmerland får flere gæster, end de opnår med det nuværende gæsteservicetilbud i destinationen. Det nye gæsteservicekoncept vil understøtte, at turismeaktører får mulighed for større indtjening og dermed sikre arbejdspladser lokalt.

Hvis turistbureauet i Øster Hurup lukkes, frigøres bygningen på Havnen 2 i Øster Hurup. Hermed får Mariagerfjord Kommune mulighed for at sælge bygningen, ligesom nuværende omkostninger til drift af bygningen bortfalder.

Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 6. marts 2024 i Udvalget for Kultur og Fritid:

Direktøren fra Mariager Saltcenter har 11. marts 2024 rettet henvendelse til administrationen for at præcisere faktuelle angivelser i notatet vedrørende gæsteservice. 
Mailen fra Mariager Saltcenters direktør er nu vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi
I henhold til foreningens vedtægter betaler Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune årligt 62 kr. pr. indbygger. Kontingentet pristalsreguleres løbende med den kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår.

Dertil kommer et markedsføringstilskud på 4 kr. pr. indbygger fra hver af de to medlemskommuner. Dette beløb pristalsreguleres ikke.

I 2023 udgjorde Mariagerfjord Kommunes kontingent 2.718.122 kr. og markedsføringsbidraget 167.632 kr.

Bilag:
Haster – VS Notat om Destination Himerlands gæsteservice
Udkast til resultatkontrakt med Destination Himmerland 2024-2026
Notat om Destination Himmerlands gæsteservice

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler