ForsideMariagerfjordØkonomiudvalget behandler studietur om vedvarende energi

Økonomiudvalget behandler studietur om vedvarende energi

- Annonce -

Økonomiudvalget behandler studietur om vedvarende energi

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 29. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Studietur om vedvarende energi

I forlængelse af byrådets nye vision, den kommende DK2020 plan, den nye erhvervspolitik og det foranstående arbejde med at revidere kommuneplanen foreslår administrationen, at der arrangeres en studietur for Økonomiudvalget om vedvarende energianlæg. Turens formål skal være at give Økonomiudvalget en forståelse for mulighederne i multifunktionelle anlæg, vise konkrete eksempler på energianlægs indpasning i naturen samt inspirere til håndtering af de politiske og borgervendte processer forbundet med planlægningen af vedvarende energi.

Administrationen foreslår, at der arbejdes henimod en studietur for udvalget medio 2023, og at der planlægges et forudgående temamøde for Økonomiudvalget, med deltagelse af CEO for Hydrogen Valley Søren Bjerregaard Pedersen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

  1. At Økonomiudvalget godkender administrationens forslag om at arrangere en studietur for Økonomiudvalget om multifunktionelle vedvarende energianlæg medio 2023.
  2. At Økonomiudvalget beslutter deltagere på studieturen, herunder deltagelse af øvrige fagudvalg.
  3. At Økonomiudvalget godkender administrationens forslag om at arrangere et temamøde om multifunktionelle vedvarende energianlæg forud for studieturen.

Inddragelse

Du skal altid huske at inddrage alle relevante parter i en sag. Under punktet inddragelse kan du lave et resume af de input, der er kommet til sagen fra de inddragede parter og aktører – eksempelvis MED eller råd.
Du skal huske at slette teksten, hvis du ikke har en tilføjelse uden punktet ”Inddragelse”, ellers kommer punktet med i dagsordenen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der arrangeres en studietur for Økonomiudvalget om multifunktionelle vedvarende energianlæg. I denne forbindelse har administrationen inddraget Søren Bjerregaard Pedersen, CEO ved Hydrogen Valley, som sparringspartner og potentiel arrangør. Dette med henblik på at give Økonomiudvalget en forståelse for de tekniske elementer i skabelsen af et grønt energisystem og at skitsere de lokale erhvervsperspektiver i omlægningen til grøn energi og den øgede forsyningssikkerhed, det fører med sig.

Henset til Byrådets ambitioner i forbindelse med den grønne omstilling, som blandt andet forventes at indgå i den kommende nye erhvervspolitik og DK2020, foreslår administrationen, at studieturen skal handle om det samlede energisystem, med særligt fokus på brint. Brint har en central rolle i fremtidens energisystem, da det kan udnytte overskydende strøm fra vind og sol, og lagre det til senere brug. Potentialerne indenfor brint vurderes at være særligt gunstige i Mariagerfjord Kommune, henset til de geologiske forhold og vores virksomheder, som er langt i udviklingen.

Studieturens formål er også at give Økonomiudvalget et indblik i, hvordan større VE-anlæg påvirker landskabet og kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til det omkringliggende samfund. Dette element er særligt vigtigt, da Mariagerfjord Kommune står foran en revidering af kommuneplanen. Heri planlægges udpegning af større energilandskaber, hvorfor indsigt i processer og planlægning heraf forsøges inddraget i studieturen.

Administrationen foreslår, at studieturen afholdes medio 2023. Forud for studieturen foreslår administrationen desuden at invitere Søren Bjerregaard Pedersen til et temamøde for Økonomiudvalget. Dette med henblik på at frembringe viden om, hvilke projekter, der arbejdes på ved Hydrogen Valley i Mariagerfjord Kommune, og ikke mindst, hvilke gevinster, der kan være forbundet med disse projekter for kommunen som helhed. Temamødet har desuden til formål at belyse sammenhængen til Byrådets vision og de ambitioner på det grønne område, som Byrådet har tilkendegivet.

Det har tidligere været drøftet i Økonomiudvalget, om der med fordel på Økonomiudvalgets studietur kan være deltagelse af øvrige fagudvalg, i denne sammenhæng Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Klima og Landdistrikter. Derfor indstilles det også til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om, hvem der skal deltage på studieturen.

Den foreslåede studietur har til formål at give deltagerne et indblik i hele processen omkring tilblivelsen af multifunktionelle vedvarende energianlæg. Derfor foreslår administrationen, at deltagerne skal besøge et eller flere etablerede energianlæg, for at give deltagerne mulighed for at se og høre om de tekniske og praktiske elementer forbundet med tilblivelsen og brugen af sådanne anlæg. Derudover skal deltagerne besøge en eller flere virksomheder, med henblik på at give deltagerne en større forståelse for, hvordan anlæg af denne karakter kan understøtte det omkringliggende erhvervsliv og bidrage til forsyningssikkerheden i området. Endelig foreslår administrationen at rette henvendelse til de lokale politiske aktører, som har været en del af forløbet, for at give deltagerne en indsigt i de beslutningsprocesser, der ligger til grund for etableringen af anlæggene.

Administrationen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at afholde studieturen i Danmark, henset til den politiske kontekst. Afhængigt af, hvor mange destinationer, Økonomiudvalget beslutter at besøge, kan der være behov for overnatning. Af mulige destinationer vurderes nedenstående fire således som de mest relevante:

Lille Torup: I Lille Torup findes de underjordiske formationer (kaverner), som lagrer enorme mængder gas, og som i fremtiden vil kunne lagre store mængder brint, hvilket gør det til en central del af også fremtidens energisystem.

Brande Brint: Siemens Gamesa har et testprojekt i Brande med direkte opkobling mellem vindmøller og brintanlæg.

Kalundborg Symbiosis: Her er tale om en af verdens førende energisymbioser, med raffinaderi og forbrug af plastik, hvor det vil være muligt at se et smart/digitalt energisystem i praksis.

Kassø PTX/Aabenraa Kommune: Her vil være mulighed for at få en indsigt i de politiske processer i en kommune, hvor Kassø power-to-x er langt i udviklingen af et storskala-metanol anlæg.

Biogasanlæg: Set i lyset af, at der er tilkendegivet interesse fra projektmagere om at etablere et biogasanlæg ved Tobberup, og at areal til dette forventes indarbejdet i kommende forslag til kommuneplan, foreslår administrationen desuden at besøge et funktionelt biogasanlæg i en anden kommune. Af relevante destinationer findes blandt andet Ammongas i Vesthimmerland, Nature Energy i Korskro og Grøn Gas i Vrå. Sidstnævnte vurderes af Søren Bjerregaard Pedersen at være mest relevant, da denne er lavet som en del af et nordjysk samarbejde.

En studietur, som kombinerer flere af eller alle disse destinationer, vurderes af administrationen og Søren Bjerregaard Pedersen at kunne give deltagerne en væsentlig indsigt i de tekniske elementer såvel som de erhvervsmæssige og politiske perspektiver i etableringen af vedvarende energianlæg.

Økonomi

Økonomien afhænger af, hvor mange udvalg, der skal deltage i studieturen, og om der er behov for overnatning, men forventes at kunne afvikles inden for de fastsatte rammer for studieture.

- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler