ForsideHobroPenge bevilget til ny cykel- og gangbro over banen ved Hobro Banegård

Penge bevilget til ny cykel- og gangbro over banen ved Hobro Banegård

- Annonce -

Penge bevilget til ny cykel- og gangbro over banen ved Hobro Banegård

Byrådet i Mariagerfjord Kommune bevilgede på deres møde den 30. november 2023, at bruge 3,8 milioner kroner på en tillægsbevilgning, som finansieres af kassebeholdningen til en ny cykel- og gangbro over banen ved Hobro Banegård. Den samlede økonomi til den nye cykel- og gangsti over banen ved Hobro Banegård er ca. 10 gange højere end kommunens bidrag, den øvrige økonomi afholdes af DSB og Banedanmark.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

I forbindelse med Banedanmarks elektrificering af jernbanen gennem Jylland har Byrådet godkendt at indgå aftale med Banedanmark om etablering af stibro parallelt med Brogade i Arden samt en sti og stibro over Hobro Station.

Stibroen ved Brogade i Arden er etableret og afsluttet, og fagenheden for Teknik og Miljø har nu i samarbejde med Banedanmark og DSB udarbejdet endeligt projekt for sti og stibro over Hobro Station.

Af hensyn til tidsplanen for sti og stibro over Hobro Station er projektmaterialet i udbud, og Byrådet skal godkende projekt, ekspropriation og økonomi samt meddele bevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At projektet for etablering af sti og stibro over Hobro Station godkendes.

2. At der træffes afgørelse om ekspropriation af de nødvendige arealer af matr.nr. 171ar og 155as, Hobro Markjorder jf. vedlagte kortbilag.

3. At de fremlagte forligsaftaler vedr. matr.nr. 171ar og 155as godkendes herunder evt. mageskifte mellem matr.nr. 171ar og 171C.

4. At fagenheden bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør.

5. At sti og stibro får status som offentlig sti.

6. At der meddeles en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af kassen.

7. At der godkendes afledt drift til renholdelse, vedligeholdelse og teknisk vedligehold af elevator 200.000 kr. pr. år fra 2025.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2023, pkt. 185:
Ad 1-5: Indstilles godkendt.

Ad 6: Ikke indstillet godkendt. Udvalget indstiller i stedet at finansieringen sker ved:

  • Reduktion i projektbudget på 2,8 mio. kr. for ombygning Mariager Havn, som følge af vellykket licitation.
  • Udskydelse af trafikplanprojekt med cykelsti Hobrovej, Hadsund til eventuel senere indarbejdelse i trafikplanen med 1,1 mio. kr.

Ad 7: Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Bersang Fonnesbæk (A).
Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 316:
Økonomiudvalget indstiller indstillingen for Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Projektbillede fra sagsfremstillingen: Cykel- og gangbro over banen ved Hobro Banegård

Sagsfremstilling

I forbindelse med Banedanmarks elektrificeringsprojekt har Byrådet godkendt aftale om, at Banedanmarks kompensationsbeløb kan anvendes til to broprojekter i Mariagerfjord Kommune. Det første projekt (stibro ved Brovej i Arden) er gennemført via aftalen, og det andet projekt (sti og stibro over Hobro Station) er klar til gennemførelse.

Etablering af sti og stibro over Hobro Station er en kompleks opgave, som har været bearbejdet og behandlet i flere omgange mellem Mariagefjord Kommune, Banedanmark og DSB. DSB er gået ind i projektet og har ønsket det suppleret med perronadgang med en perrontrappe og en perronelevator samt ændret trappenedgang ved stationsbygningen. Nu foreligger der et endeligt projekt, som tilgodeser alle parters interesse.

Med projektet ved Hobro Station stiforsynes de nuværende boligkvarterer ved Ølsvej og de planlagte byudviklingsområder vest for Ølsvej med direkte adgang til Hobro Station og Hobro bymidte, og samtidig sluttes stiforbindelsen frem til Rosendal Idrætsforum og Rosendalskolen.

Projektet er sendt i udbud blandt fem brotreprenører fra 2. oktober til 10. november 2023. Da dagsordenen er udsendt inden licitationsfristen, er den baseret på foreløbige vurderinger. Endelige konklusioner på baggrund af licitationen fremlægges til Udvalget for Teknik og Miljø til mødet 13. november 2023 og vil fremgå ved den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Projektets bygherreoverslag er alt 36,1 mio. kr. ekskl. moms. Se også bilag 2 – Foreløbigt overslag.

Projekterne er finansieret af tre forskellige parter henholdsvis Banedanmark, DSB og Mariagerfjord Kommune, hvor udgiften mellem parterne forventes fordelt som følgende:

Banedanmarkca. 20,8 mio. kr.
DSBca. 10,5 mio. kr.
Mariagerfjord Kommuneca. 4,8 mio. kr.

Byrådet har i 2019 frigivet 1.0 mio. kr. til projektet.

Der er aftalt med BDO revisionen, at de 10,5 mio. som er DSBs andel i sagen udføres på en mellemsregningskonto, og derved belaster beløbet ikke kommunens anlægsramme. Beløb betales løbende.

Skriftlige aftaler

Rammeaftale af 3. april 2019 mellem Mariagerfjord Kommune og Banedanmark anvendes i sagen. Aftaler mellem Mariagerfjord Kommune og DSB er ikke endeligt færdigforhandlet, hvilket også kan give ændringer i den økonomiske fordeling mellem parterne. Der arbejdes på at få aftalen underskrevet før licitationstidspunktet.

Tidsplan

Hovedtidsplanen for udbud er som medfølgende bilag, hvilket forudsætter, at der indgås kontrakt på udførelsen af opgaven senest 15. december 2023. Det skyldes projektets komplicerede karakter blandt andet med udnyttelse af Banedanmarks sporspærringer i 2024. Se bilag 3 og 4 – Foreløbig tidsplan.

Fredskov

Projektets stiforløb kræver fjernelse af en række træer, som er omfattet af fredskov. Med tilladelsen fra Miljøstyrelsen følger et vilkår om, at træerne på baneskråning mod Morbærvej alene må fældes i perioden 1. august – 31. januar af hensyn til fugle og -reder. Til erstatning for fældede træer plantes 1,64 ha ny løvskov svarende til 200 % af det påvirkede fredskovspligtige areal. Således tilplantes det fredskovsareal, som Byrådet i oktober 2022 har godkendt syd for Himmelkol skoven i Mariager. Etablering af beplantning for erstatningsskoven vil overslagsmæssigt andrage ca.130.000 kr. ekskl. moms og er indeholdt i projektøkonomien.

Afledt drift

De to elevatortårne kan sættes til en mekanisk driftsomkostning til 50.000 kr. pr. år, mens renholdelsen udføres af Park og Vej. Renholdelse og vedligeholdelse af elevator, stianlæg i terræn, stibro og to perrontrapper, stibelysning, stiafvanding og renholdelse af skrænter med lav beplantninger vil andrage 150.000 kr. pr. år.

Arealerhvervelser

Oversigt over de nødvendige arealer for etableringen af projektet fremgår af vedlagte kortbilag – ekspropriationsplan.

Areal A ejes af DSB

Areal B ejes af Banedanmark

Areal C ejes af en privat lodsejer

Areal D ejes af Grundejerforeningen Multebærvej

Der pågår stadig forhandlinger med Banedanmark om, hvorvidt Mariagerfjord Kommune skal købe arealet (købspris er anslået til 500.000 kr.), eller om Banedanmark fortsat skal være ejer af grundarealet. Ligeledes er der en tvist, om kommunen skal afholde udgiften til skærmtage som skal placeres på broen over køreledningerne (anslået pris er 400.000 kr.).

Det er forudsat i aftalen med DSB, at anlægget placeres vederlagsfrit på DSB´s ejendom.

Ejeren af areal C er tilbudt en erstatning jf. vedlagte forligstilbud. Ejeren er som alternativ tilbudt et mageskifte, således at lodsejeren modtager et areal af tilsvarende størrelse af nabomatriklen 171c, som ejes af kommunen. Et mageskifte kræver dog tilladelse fra Ankestyrelsen.

Multebærvejs grundejerforeningen har accepteret vedlagte forligstilbud vedrørende areal D.

Ekspropriation af areal C og D sker med hjemmel i vejlovens § 96.

Økonomi

Banedanmark har stillet projektbeløb til rådighed til gennemførelse af begge projekter. Efter gennemførelsen af stibro ved Brovej i Arden er der 20,8 mio. kr. tilbage til sti og stibro over Hobro Station. Samtidig forventes DSB at medfinansiere 10,5 mio. kr.

Med et projektoverslag på 36,1 mio. kr. søges om tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., idet Byrådet tidligere har principgodkendt Mariagerfjords økonomiske engagement, men ikke afsat rådighedsbeløb, før projektet blev aktuelt.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler