ForsideArdenKapacitetsanalyse for dagtilbud i Mariagerfjord - fagudvalg skal drøfte opmærksomhedspunkter

Kapacitetsanalyse for dagtilbud i Mariagerfjord – fagudvalg skal drøfte opmærksomhedspunkter

- Annonce -

Kapacitetsanalyse for dagtilbud i Mariagerfjord – fagudvalg skal drøfte opmærksomhedspunkter

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 29. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Kapacitetsanalyse for dagtilbud

Forvaltningen udarbejder hvert år en analyse af pasningsbehovet i Mariagerfjord Kommune for løbende at følge udviklingen. Ved at følge udviklingen tæt og løbende, skabes de bedste betingelser for rettidigt at agere, hvis pasningskapaciteten skal tilpasses behovet. Den første del af kapacitetsanalysen blev præsenteret for Udvalget for Børn og Familie på udvalgsmødet 7. november 2022. Den nærværende kapacitetsanalyse omfatter derfor fem af kommunens otte dagtilbudsdistrikter og dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1. At kapacitetsanalysen tages til efteretning.
2. At opmærksomhedspunkterne drøftes.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er dagtilbudsområdet organiseret i otte dagtilbud og den kommunale dagpleje. Kendetegnende for de otte dagtilbud er, at de hver dækker et af kommunens Børne- og Familiedistrikter, mens den kommunale dagpleje geografisk dækker hele kommunen. I Mariagerfjord Kommune er der 22 kommunale børnehuse, hvoraf de fem er aldersintegrerede institutioner.

Dagtilbuddene varierer i størrelse og børnetal. Det gælder for de samlede dagtilbud og for de enkelte daginstitutioner. Det betyder, at ændringer i børnetallet i Mariagerfjord Kommune ikke nødvendigvis afspejles i børnetallet i de enkelte distrikter.

Formålet med kapacitetsanalysen
Formålet med årligt at udarbejde en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet er at følge udviklingen på området samt at give mulighed for rettidig handling, hvis kapaciteten skal ændres. Samtidig giver analysen mulighed for løbende at sætte fokus på familiernes aktuelle søgningsmønster efter bestemte pasningstilbud, hvilket vil give et bedre vidensgrundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune er kendetegnet ved gode læringsmiljøer, hvorfor det er vigtigt fortsat at have fokus på, at alle daginstitutioner er både fagligt og økonomisk bæredygtige – særligt set i lyset af de lovbestemte minimumsnormeringer, som øger behovet for pædagogisk personale.

I efteråret 2022 er kapacitetsanalysen opdelt i to, hvor denne analyse omhandler Dagtilbuddene Assens, Mariager, Hadsund, Havbakke og Rold Skov.

Pasningsgaranti og anvisning af pladser

Ifølge dagtilbudsloven skal Mariagerfjord Kommune yde pasningsgaranti. Det betyder, at der skal stilles et alderssvarende pasningstilbud til rådighed til de familier, der ønsker pasning til deres barn. I Mariagerfjord Kommune er pasningsgarantien på én måned, hvilket betyder, at Mariagerfjord Kommune garanterer en plads til børn med én måneds varsel fra den førstkommende 1. Der er ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud eller for en plads med bestemte åbningstider, men en overordnet garanti for en pasningsplads til den angivne behovsdato.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet Retningslinjer for optagelse og fordeling af dagtilbudspladser i Mariagerfjord Kommunes dagtilbud, som senest er politisk behandlet af Udvalget for Børn og Familie 31. maj 2022. Dagtilbudspladser skal som udgangspunkt anvises med udgangspunkt i den gældende venteliste. Det betyder, at afstanden mellem familiernes bopæl og daginstitutionerne ikke indgår som et kriterium for tildelingen af pladser, da forældre ifølge dagtilbudsloven har mulighed for skrive deres børn op til de tilbud, de ønsker. Ledige pladser tildeles derfor som udgangspunkt til det barn, der har et aktuelt pasningsbehov og den højeste anciennitet på ventelisten. Dog er der enkelte forhold, som vægter højere end anciennitet på ventelisten, derfor tildeles pladserne ud fra følgende rækkefølge:

1. Børn med særlig behov, som er visiteret af Mariagerfjord Kommune.

2. Søskende til allerede indskrevne børn i institutionen.

3. Anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunktet.

Børn, der tilbydes en vuggestueplads i en integreret daginstitution, indskrives ligeledes til en børnehaveplads og kan dermed blive i samme daginstitution frem til skolestart.
Såfremt det ikke har været muligt for Mariagerfjord Kommune at tilbyde en plads i det ønskede dagtilbud, har forældrene mulighed for at lade barnet blive på ventelisten til det ønskede tilbud.

Bæredygtige børnehuse
Det er afgørende, at børnehusene i Mariagerfjord Kommune er både fagligt og økonomisk bæredygtige. Den faglige bæredygtighed består af, at vilkårene for at sikre en fortsat høj kvalitet er til stede. Et eksempel på dette er, at det skal være muligt at rekruttere og ansætte kvalificerede medarbejdere til at opretholde en god normering i den fulde åbningstid for den enkelte institution. Hvis et Børnehus har et lavt børnetal, vil der også være færre pædagogiske medarbejdere, hvilket kan være sårbart i forbindelse med sygdom og ferieafvikling. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for at kunne sikre faglig bæredygtighed. Den reviderede ressourcetildelingsmodel tildeler en del af ressourcerne på baggrund af børnetal. Ved et lavere børnetal kan det være nødvendigt for Dagtilbudslederen at omprioritere midler fra et børnehus med et større børnetal til andre børnehuse. I den nuværende dagtilbudsstruktur betyder det, at det normerede antal pladser i enkelte børnehuse er sat lavere, end de fysiske rammer indbyder til. Det skyldes, at det er nødvendigt, at alle børnehuse oplever tilgang af børn.

Opsummering af kapacitetsanalysen
Kapacitetsanalysen viser overordnet, at udbuddet af kommunale pasningspladser kan imødekomme den nuværende efterspørgsel frem til sommeren 2025. I enkelte dagtilbud vil der være behov for at lave mindre tilpasninger i sommerperioden, hvor der er flest indmeldte børn.

Opmærksomhedspunkter
I Dagtilbudsdistrikterne Hadsund og Rold Skov har det på grund af dagplejens rekrutteringsvanskeligheder været nødvendigt administrativt at øge normeringen i de to dagtilbuds vuggestuer. Det betyder, at der midlertidigt er 12 ekstra vuggestuepladser i Lærkereden i Hadsund og 6 ekstra vuggestuepladser i Himmelblå i Arden. I begge distrikter forventes antallet af 0-2 årige at stige i den kommende periode. Der er derfor ikke en forventning om, at behovet for 0-2 års-pladser vil falde. Den nuværende midlertidige normering står til at udløbe i foråret 2023 og der skal tages stilling til, om normeringen skal gøres permanent. Det vil bidrage til, at de to vuggestuer får klarhed og bedre mulighed for at drive et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud.

Dagtilbud Rold Skov oplever et stigende børnetal. Det medfører, at der forventes en mindre overbelægning i sommermånederne i 2023. Hvis pasningsbehovet for tre-fem årige stiger yderligere i distriktet, så er der mulighed for at øge antallet af pladser i de eksisterende børnehuse. Det vil efter en mindre renovering, herunder etablering af flere toiletter, være muligt at øge normeringen i Skovbørnehaven Skelhus. Det vil ligeledes være muligt at øge antallet af pladser i Hesselholt. Dagplejen anvender i dag lokaler i Hesselholt til legestuefaciliteter. Dette lokale kan tillægges børnehaven og være ramme for en børnehavegruppe. Det vil herefter være vigtigt at finde egnede legestuelokaler i samarbejde med Dagplejen.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet præsentere og uddybe opmærksomhedspunkter fra kapacitetsanalysen med henblik på en drøftelse af pasningskapaciteten.

Økonomi

Der er for nuværende ikke lavet konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser for de ovenstående opmærksomhedspunkter.
Hvis de midlertidige vuggestuepladser i Lærkereden og Himmelblå fremadrettet skal indgå i den faste normering, så vil det medføre øgede driftsudgifter. Det skyldes, at udgifterne til en vuggestueplads er større end udgifterne til en dagplejeplads.
Udgifterne forbundet med en udvidelse af 3-5 års pladser i Rold Skov-distriktet afhænger af, hvordan disse pladser ønskes etableret.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler