ForsideHobroAnsøgning om godkendelse af Skema A til opførelse af 12 almene familieboliger

Ansøgning om godkendelse af Skema A til opførelse af 12 almene familieboliger

- Annonce -

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 12. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 12 almene familieboliger

Hobro Boligforening har 23. juni 2022 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A til opførelse af 12 almene familieboliger, beliggende Vinkelvej 15, 9500 Hobro. Byrådets godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det omhandlende byggeri.

𝐈𝐧𝐝𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

At det fremsendte skema A godkendes.

At der meddeles tilsagn til Hobro Boligforening (afdeling 47) om støtte til opførelsen af 12 familieboliger med et samlet etageareal på 1.074 m2, og med et gennemsnitligt boligareal på ca. 89,5 m2.

At en anskaffelsessum på 22,831 mio. kr. godkendes.

At der gives tilsagn til et kommunalt grundkapitallån på 1,826 mio. kr.

At grundkapitallånet på 1,826 mio. kr. finansieres af kontoen til grundkapitallån.

At det er et vilkår for grundkapitallånet, at Hobro Boligforening anvender den af Mariagerfjord Kommune tidligere godkendte arbejdsklausul omhandlende gode vilkår for medarbejdere hos leverandører.

At Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri tildeles kompetencen til at kunne behandle/tage stilling til de af Kuben Management fremsendte tilføjelser, fravigelser og præciseringer til AB18.

𝐒𝐚𝐠𝐬𝐟𝐫𝐞𝐦𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠

Hobro Boligforening har 23. juni 2022 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 12 almene familieboliger beliggende Vinkelvej 15, 9500 Hobro.

Hobro Boligforening forventer en samlet anskaffelsessum på 22,831 mio. kr.

Skema A er den formelle ansøgning om støtte til alment boligbyggeri, og Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til ansøgningen, før byggeriet kan realiseres.

Ved godkendelse af den omhandlende ansøgning påtager Mariagerfjord Kommune sig at yde et grundkapitallån til boligforeningen med i alt 1,826 mio. kr.

Ved godkendelse af den omhandlende ansøgning vil Mariagerfjord Kommune, foruden at yde ovennævnte grundkapitallån, også skulle yde kommunegaranti for den del af boligforeningens realkreditlån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Garantiens endelige størrelse kan ikke opgøres før byggeriet er opført. Garantien opgøres indtil da beløbsmæssigt til lånets størrelse.

Det forventes, at grundkapitallånet kommer til udbetaling i løbet af 2023.

Finansiering af byggeriet til i alt 22,831 mio. kr. er fastlagt i Almenboligloven. Med udgangspunkt heri finansieres det omhandlende byggeri således:

Realkreditlån (90%) 20,548 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån (8%) 1,826 mio. kr.

Beboerindskud (2%) 0,457 mio. kr.

Finansieringsberettiget anskaffelsessum i alt 22,831 mio. kr.

Hobro Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 12 familieboliger vil få et samlet boligareal på i alt 1.074 m2.

Der er planlagt otte 3-rumsboliger med et boliggennemsnit på ca. 84 m2 samt fire 4-rumsboliger med et boliggennemsnit på ca. 100 m2.

Almenboligloven tilsiger, at for familieboliger under 90 m2 beregnes grundkapitallånet med 8% af anskaffelsessummen, mens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes grundkapitallån med 10%. Endelig ydes der grundkapitallån fra kommunen med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2.

I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige boligstørrelse under ét beregnet til ca. 89,5 m2. Det medfører, at det kommunale grundkapitallån kan beregnes til 8%, svarende til 1,826 mio. kr.

Det er en generelt betingelse for godkendelse af opførelse af almene boliger, at den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det såkaldte maksimumbeløb for alment boligbyggeri.

Maksimumbeløbet fastsættes (afhængig af boligtype) pr. bolig til 356.020 kr. (2022) og pr. kvadratmeter boligareal til 17.280 kr. (2022). Beløbene reguleres årligt.

Hvis anskaffelsessummen for byggeriet overstiger maksimumbeløbet, kan der som udgangspunkt ikke gives tilsagn fra Byrådet til opførelse af boligerne.

Maksimumbeløbet beregnes i dette tilfælde som følgende:

17.280 kr. x 1.074 m2, svarende til ca. 18,559 mio. kr.

356.020 kr. x 12 boliger, svarende til ca. 4,272 mio. kr.

Maksimumsbeløb i alt 22,831 mio. kr.

Sammenholdt med den af Hobro Boligforening oplyste anskaffelsessum er grænsen for maksimumbeløbet for 2022 udnyttet fuldt ud, og tilsagn fra Byrådet til opførelse af boligerne, er dermed en mulighed.

Bygherren har fremsendt skitser for bebyggelse af arealet, og administrationen vurderer at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan.

Den beregnede leje udgør 963 kr. pr. m2 (ekskl. forbrugsudgifter og IT mv.). Denne leje lægges til grund ved godkendelse af den omhandlende ansøgning.

En godkendelse af ansøgningen forudsætter, at Hobro Boligforening anvender den af Mariagerfjord Kommune tidligere godkendte arbejdsklausul om gode vilkår for medarbejdere hos leverandøre.

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

I tilknytning til den omhandlende skema A ansøgning, har Kuben Management, der er bygherre på projektet, 29. juni 2022 fremsendt de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18), og ønsker Byrådets stillingtagen til tilføjelser, fravigelser og præciseringer der relaterer sig til det i skema A fremsendte byggeri. Det er Tilsynet for almene boliger/støttet byggeris vurdering, at kompetencen til at kunne behandle den omhandlende ansøgning om tilføjelser, fravigelser og præciseringer fra AB18 kan ske administrativt, da der alene er tale om ændringer af teknisk karakter.

Det foreslås derfor, at Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri bemyndiges kompetencen til alene at behandle den fremsendte ansøgningen herom.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes udgift ved godkendelse af ansøgningen, vil udgøre kr. 1,826 mio. svarende til grundkapitallånet.

Det kommunale grundkapitallån indbetales til Landsbyggefonden forventelig i forbindelse med godkendelse af skema B.

Hvis Byrådet godkender Hobro Boligforenings ansøgning om godkendelse af skema A, vil restbeløbet på kontoen for grundkapitallån være på (ca.) kr. mio. 1,515.

Realkreditlån der optages af den almene boligorganisation vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor den del af lånet heller ikke have indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Ved godkendelse af den omhandlende ansøgning, vil kommunen modtage et støttesagsgebyr på i alt 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 0,057 mio. kr.

Støttesagsgebyret foreslås at tilgå kommunens kassebeholdning.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler