ForsideMariagerArealerhvervelse til skovrejsning ved Himmelkol i Mariager

Arealerhvervelse til skovrejsning ved Himmelkol i Mariager

- Annonce -

Byrådet i Mariagerfjord Kommune holder møde den 27. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Arealerhvervelse til skovrejsning ved Himmelkol i Mariager

Flere af kommunens planlagte infrastrukturprojekter kræver fældning af fredskov. For at få tilladelse hertil kræver skovloven, at der tilplantes erstatningsskov.

Byrådet skal tage stilling til erhvervelse af ca.1,39 ha (matrikel 1cb og del af matrikel nr. 1aa) ved Himmelkol, samt om arealet skal anvendes til skovrejsning.

Byrådet skal endvidere tage stilling til om 3,6 ha af matrikel nr. 18a ved Himmelkol, som er kommunalt ejet, skal anvendes til skovrejsning.

Byrådet skal tage stilling til at omgøre tidligere beslutning om afgrænsningen af lokalplanområdet for lokalplan M.1.60 og kommuneplanramme MAR.E.2.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At Mariagerfjord Kommune erhverver matrikel nr. 1cb og en del af matrikel nr. 1aa (i alt ca. 1,39 ha).
  2. At arealet, matrikel nr. 1cb og en del af matrikel nr. 1aa, anvendes til skovrejsning.
  3. At 3,6 ha af det tidligere erhvervsområde ved Himmelkol, matrikel nr. 18a, anvendes til skovrejsning.
  4. At der udarbejdes et projekt for erstatningsskov med henblik på godkendelse ved Miljøstyrelsen.
  5. At tidligere beslutning om at aflyse og tilbageføre del af lokalplan M.1.60 og kommuneplanramme MAR.E.2 korrigeres, så der bibeholdes erhvervsarealer langs Himmelkol.


Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 3. oktober 2022, pkt. 171:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 231:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der planlægges cykelsti nord for fjorden mellem Oue og Vive, hvortil der er søgt og opnået støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje. Der arbejdes med en stikrydsning af jernbanen ved Hobro Station. Fælles for disse projekter er, at de kræver fældning af fredsskov. For at få tilladelse hertil, kræver Skovloven, at der plantes erstatningsskov. Fældet fredsskov skal typisk erstattes med 200% erstatningsskov. Det er muligt at pulje erstatningsskoven således, at den ikke bare erstatter de aktuelle projekter, men også fremtidige projekter som måtte fremkomme inden for en 10-årig periode.

Byrådet besluttede 27. januar 2022, at et kommunalt ejet areal ved Himmelkol ændres fra erhvervszone til landzone med henblik på udnyttelse til bynært naturområde.

Det kommunalt ejede areal (matrikel nr. 18a, Mariagerkloster, Mariager Jorder) udgør ca. 5,7 ha, hvoraf 2,1 ha er reserveret til andre formål. Fagenheden Teknik og Miljø anbefaler, at de resterende ca. 3,6 ha af området anvendes til skovrejsning. Se bilag 1.

Det umiddelbare behov for erstatningsskov vurderes at være ca. 5 ha, hvoraf cykelstiprojektet udløser 3,2 ha og banekrydsningen 1,8 ha. Fagenheden anbefaler, at der erhverves et areal på 1,39 ha (matrikel nr. 1cb og del af matrikel nr. 1aa Mariagerkloster, Mariager Jorder), der ligeledes anvendes til skovrejsning. Dette areal er beliggende inden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), hvor der er truffet beslutning om indsats med arealrestriktioner omfattende pesticidfri drift. Der har været forhandlinger med lodsejer om frivillig aftale. Lodsejeren ønsker at afhænde arealet frem for at modtage erstatning for rådighedsindskrænkning.

Der har været forhandling med ejer om frivillig aftale på i alt ca. 1,39 ha (se bilag 2). Ejer af matriklerne ønsker ikke at indgå frivillig aftale, hvor der tinglyses servitut om pesticidfri drift på arealet. Ejer vil gerne sælge arealet. Mariager Vand Amba ønsker ikke at købe arealet, men vil gerne medfinansiere et kommunalt køb, hvor vandværket bidrager med værdiforringelsen af arealet, som følge af rådighedsindskrænkningen ved tinglyst servitut om forbud mod brug af pesticider.

Forskellen på værdiforringelsen af arealet og købsprisen er vurderet til at være ca. 65.000 – 70.000 kr./ha, i alt ca. 90.000 til 98.000 kr. Hertil kommer udgifter til landinspektør til udmatrikulering og afsætning af skel på arealet.

Ved kommunal køb af arealet sikres det, at der kan tinglyses servitut om forbud mod brug af pesticider på arealet, ligesom det tilsikres, at der kan opnås et tilstrækkeligt skovrejsningsareal, der modsvarer de umiddelbare behov.

Med forslaget kan der etableres ca. 5 ha erstatningsskov. Det vurderes, at dette vil være tilstrækkeligt til erstatning af de aktuelle projekter, hvor der skal foretages fældning af fredsskov.

Ved at pulje skovene opnås en størrelse, så der bliver tale om egentlig skov med rekreativ værdi. Da arealet ved Himmelkol ligger i tilknytning til eksisterende skov, og samtidig er bynært, vurderes det at være meget egnet til formålet.

Der udarbejdes et projekt, der tilgodeser skovlovens bestemmelser om erstatningsskov, men også indeholder biodiversitet og rekreative elementer.

Udarbejdelse af projekt for erstatningsskoven og ansøgning om VVM screening udføres i 2. halvår 2022, og udgifterne hertil afholdes under bevillingen til cykelsti Valsgård Oue Vive og bevillingen for ny bro ved Hobro Station i forholdet 64/36 svarende til erstatningsbehovene for de to projekter. Godkendelse ved Miljøstyrelsen forventes gennemført i 2023 og selve tilplantningen udføres i 2024.

Udgifterne til tilplantningen forventes at være af størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Udgiften til tilplantning afholdes af de ovenfor nævnte bevillinger og i samme fordeling.

Udgiften til arealerhvervelse afholdes over de to nævnte bevillinger i samme fordeling samt af medfinansieringen fra Mariager Vand Amba.

Byrådet besluttede 27. januar 2022, at en del af lokalplan M 1.60 og kommuneplanramme MAR.E.2 skulle aflyses og tilbageføres i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Beslutningen betød, at der ikke længere ville være tilgængelige erhvervsarealer på Himmelkol. Der er konkret efterspørgsel på cirka 2.000 kvm. jord langs vejen Himmelkol og samtidig vurderer fagenheden, at en fuldstændig aflysning af lokalplanen/kommuneplanen for hele arealet ikke er nødvendigt. Der er tinglyst en servitut på arealerne, som forbyder brug af pesticider, og som regulerer opbevaring af produkter, som potentielt kan være skadelige for grundvandet. Dette sikrer, at kommende virksomheder alene tillades på arealerne, hvis de opfylder kravene i servitutten. På den baggrund indstiller administrationen, at en mindre del af området beliggende langs vejen Himmelkol bevares under lokalplan M 1.60 og indenfor kommuneplanrammen MAR.E.2.

Økonomi

Køb af arealet til skovrejsning gennemføres i 2022 og Mariagerfjord Kommunes andel af købesummen 100.000 kr. afholdes med 64.000 kr. over bevilling 964 Cykelsti Valsgård Oue Vive og med 36.000 kr. over bevilling 974 Ny bro ved Hobro Station.

Projektomkostninger og omkostninger til VVM screening 60.000 kr. afholdes i 2022 med 38.000 kr. over bevilling 964 Cykelsti Valsgård Oue Vive og med 22.000 kr. over bevilling 974 Ny bro ved Hobro Station.

Udgifter til tilplantning af skov 500.000 kr. afholdes i 2024 med 320.000 kr. over bevilling 964 Cykelsti Valsgård Oue Vive og med 180.000 kr. over bevilling 974 Ny bro ved Hobro Station.

Det bemærkes, at der er tale om bruttobeløb, der forventes medfinansieret af Cykelpuljen og Banedanmark.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Assens

- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet