ForsideHobroLejerbo Hadsund vil bygge 30 almene familieboliger i Hobro

Lejerbo Hadsund vil bygge 30 almene familieboliger i Hobro

- Annonce -

Lejerbo Hadsund vil bygge 30 almene familieboliger i Hobro

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 13. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af Skema B for Lejerbo Hadsund, Kirketerp II, 9500 Hobro

Lejerbo Hadsund har 11. december 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema B vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger, beliggende Kirketerp II, 9500 Hobro.

Byrådets godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det omhandlende byggeri.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremsendte Skema B fra Lejerbo Hadsund vedrørende 30 familieboliger, beliggende Kirketerp, 9500 Hobro godkendes

2. At en anskaffelsessum til 59.744.000 kr. godkendes

3. At der gives tilsagn til et kommunalt grundkapitallån på 4.780.000 kr.

4. At grundkapitallånet på 4.780.000 kr. finansieres af kontoen til grundkapitallån

5. At en foreløbig kommunal garantistillelse på 53.770.000 kr. godkendes

6. At en husleje på 1.125 kr. pr. m2 godkendes

7. At forslag om at støttesagsgebyr på kr. 137.000 tilgår grundkapitallånskontoen godkendes

8. At Byrådet stiller krav om, at det frivillige vejbidrag på 3.550.000 kr. til etablering af det 5. ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Aalborgvej forfalder til betaling 15. januar 2024

9. At Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri tildeles kompetencen til at kunne behandle/tage stilling til de af Lejerbo fremsendte tilføjelser, fravigelser og præciseringer til ABT18

Sagsfremstilling

Byggeriet består af 30 almene familieboliger samt et fælleshus med et bruttoareal på i alt 2.636 m², beliggende Kirketerp II, 9500 Hobro.

Byggeriet forventes at stå færdigt til marts 2026.

Byrådet godkendte 24. juni 2021 Skema A for det omhandlende projekt med en foreløbig anskaffelsessum på 55.023.000 kr. samt en husleje på 1.064 kr. pr. m2.

Almene boliger opføres med offentlig støtte fra den kommune, som boligerne opføres i. Nybyggeri samt større renoveringer (også kaldet helhedsplaner) af almene boliger skal derfor behandles og godkendes politisk i kommunen.

Sager om nybyggeri eller renoveringer (helhedsplaner) behandles tre gange i Økonomiudvalget og Byrådet. Disse tre behandlinger kaldes henholdsvis Skema A, Skema B og Skema C.

Skema A er en ansøgning om godkendelse af selve projektet, den foreløbige anskaffelsessum samt den foreløbige husleje.

Skema B er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum efter licitation samt godkendelse af byggeriets påbegyndelse.

Skema C er en ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet, afslutning af låneoptagelse, fastsættelse af endelig kommunal garantistillelse samt fastsættelse af endelig husleje.

I denne sag behandles Skema B ansøgningen.

Nedenstående viser forskellene mellem Skema A og Skema B:

Sammentælling af omkostninger:Skema A (Projektstadiet):Skema B (Efter licitation):
Grundudgifterkr. 9.087.000kr. 9.617.000
Entrepriseudgifterkr. 39.735.000kr. 41.711.000
Omkostningerkr. 5.375.000kr. 7.513.000
Gebyrkr. 826.000kr. 903.000
AnskaffelsessumKr. 55.023.000kr. 59.744.000

Anskaffelsessummen er dermed steget med 4.721.000 kr. i forhold til Skema A.

Anskaffelsessummen for byggeriet bør ikke overstige det årligt fastsatte maksimumbeløb, der er defineret i Støttebekendtgørelsen § 13.

Maksimumbeløbet i 2023 beregnes i dette tilfælde som følgende:

18.360 kr. x 2.636 m2, svarende til 48.396.960 kr. samt 378.250 kr. x 30 boliger, svarende til 11.347.500 kr. Maksimumsbeløb i alt (oprundet) 59.744.460 kr.

Maksimumbeløbet for 2023 er ved dette Skema B udnyttet fuldt ud.

Ved godkendelse af Skema B, vil Mariagerfjord Kommune skulle yde et grundkapitallån på 4.779.520 kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

Mariagerfjord Kommune skal derudover yde kommunegaranti for den del af boligforeningens realkreditlån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Garantiens endelige størrelse kan ikke opgøres før byggeriet er opført, og kendes derfor først ved Skema C. Garantien opgøres indtil da beløbsmæssigt til realkreditlånets størrelse, svarende til 53.770.000 kr.

Den foreløbige husleje er ved Skema B beregnet til 1.125 kr. pr. m². En stigning på 61 kr. pr. m2 siden Skema A.

Administrationen oplyser, at det i Skema B forløbige lejeniveau ligger en del over det i Skema A godkendte, og at det desuden er noget højere end gennemsnittet for almene boliger i kommunen. Det gennemsnitlige foreløbige huslejeniveau ved de senest behandlede støttesager lå på 1.019 kr. pr. m2.

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at den økonomiske ramme for projektet er presset, og at Lejerbo allerede har været nødsaget til at foretage en række ændringer og besparelser ved byggeriet for at holde sig inden for maksimumbeløbet.

Forud for godkendelse af Skema A har Lejerbo oplyst, at de som en del af grundkøbet har overtaget grundsælgers forpligtigelse til at betale et frivilligt vejbidrag til etablering af det 5. ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Aalborgvej i Hobros nordlige ende. Beløbet til det frivillige vejbidrag ses at være inkluderet under grundudgifterne i Skema A.

I Lejerbos ansøgning om godkendelse af Skema B er det frivillige vejbidrag inkluderet under grundkøbesum.

Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med Skema B godkendelsen stiller krav om, at forfaldsdato for det frivillige vejbidrag fastsættes til den 15. januar 2024.

I tilknytning til Skema B ansøgningen, har Lejerbo fremsendt de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18), og ønsker Byrådets stillingtagen til tilføjelser, fravigelser og præciseringer der relaterer sig til dette projekt. Ved godkendelse af Skema B, er det administrationens vurdering, at kompetencen til at kunne behandle den omhandlende ansøgning om tilføjelser, fravigelser og præciseringer fra ABT18 kan ske administrativt. Der er alene tale om ændringer af teknisk karakter. Det foreslås derfor, at Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri bemyndiges kompetencen til alene at behandle den fremsendte ansøgningen herom.

Økonomi

Ved det godkendte Skema A udgjorde det kommunale grundkapitallån ialt 4.401.840 kr.

I det indsendte Skema B udgør grundkapitallånet 4.780.000 kr. En stigning på 378.160 kr. i forhold til Skema A.

Grundkapitallånet finansieres af kontoen til grundkapitallån.

Ved godkendelse af Skema B, vil Mariagerfjord Kommune modtage et støttesagsgebyr på 137.000 kr.

Gebyret foreslåes at tilgå grundkapitallånskontoen.

Ved godkendelse af Skema B udgør den foreløbige garantiforpligtigelse 53.770.000 kr.

Den endelige kommunale garantiforpligtigelse kendes først ved Skema C.

Realkreditlån der optages af den almene boligorganisation vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse heller ikke have indflydelse på kommunens låneramme.

LÆS OGSÅ: Thorkild Løkke til Gunner Buck: Fakta om drikkevandsboringer i Danmark

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler