ForsideMariagerfjordPres på budgettet - Fagudvalg får Status på familieområdet

Pres på budgettet – Fagudvalg får Status på familieområdet

- Annonce -

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 7. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status på familieområdet

Seneste budgetopfølgning på familieområdet viser et forventet merforbrug på omkring 3,4 mio. kr. Samtidig er 2023-budgettet 2,5 mio. kr. mindre end 2022-budgettet, da en to-årig opjustering af budgettet på grund af særligt dyre enkeltsager falder bort. Der gives en status på området og de indsatsområder, der laves korrigerende handlinger på for at bringe de fremadrettede budgetter i balance.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på anbringelser

Generelt har antallet af anbringelser ligget stabilt, men der har været en opadgående tendens de seneste tre år. Udviklingen med flere anbringelser gør, at der nu ses et pres på budgettet. Der er til og med september i 2022 iværksat 25 anbringelser af børn fra 0 -17 år. Gennemsnittet over de sidste fem år svarer til 21 anbringelser om året.

Bag det stigende antal anbringelser ses nogle konkrete anbringelser, som er særlige for i år. Der er også flere anbringelser, som vurderes at være en del af en mere generel tendens. Konkret har der i år været flere anbringelser, som har berørt hele søskendeflokke. Det er usædvanligt, at der på et år anbringes hele søskendeflokke fra flere familier og dette har medført en stigning i antal anbringelser. Desuden ses en udgiftsstigning i nogle særligt dyre enkeltsager, som også bidrager til et udgiftspres.

En mere generel tendens ses i forhold til, at et stigende antal unge anbringes i 15 -17 års alderen på grund af misbrug og kriminalitet. Anbringelser i denne målgruppe er typisk på opholdssteder frem for i familiepleje. Derfor medfører et stigende antal unge også stigende udgifter, da anbringelser på opholdssteder som udgangspunkt er til en højere takst end anbringelser i familiepleje.

Tilsammen giver ovenstående et øget pres på budgettet i 2022 og ligeledes de fremadrettede budgetter, da de iværksatte foranstaltninger må forventes at være gældende i en længere årrække.

Tilpasning af udgiftsniveau

Med et merforbrug i 2022 og et lavere budget i 2023, er der således behov for en tilpasning af udgiftsniveauet i de kommende år. Tilpasningen skal ske gennem bevidste prioriteringer, der understøtter:

 • Hensigterne med Barnets Lov, der træder i kraft 1. april 2023.
 • Et godt fremadrettet kvalitetsniveau.
 • Mariagerfjord Kommunes værdier for indsatser på familieområdet.

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – udgiver ECO-nøgletal for en lang række velfærdsområder – herunder familieområdet. Nøgletallene sammenligner kommuner, som har sammenlignelige rammevilkår. På baggrund af disse data kan det konstateres, at Mariagerfjord Kommunes indsats for forebyggende foranstaltninger og anbringelser skiller sig ud i forhold til følgende tre områder:

 • Der er en højere andel anbringelser
 • Der er en lavere andel forebyggende tilbud
 • Der er flere unge, som modtager efterværn – både som forebyggende indsats og som anbringelser

I Potentialepakken, som udarbejdes i forbindelse med budgetprocessen i Mariagerfjord Kommune, ses det, at Mariagerfjord Kommune på familieområdet ligger højere på udgiften pr. 0-22 årig sammenlignet med øvrige landkommuner.

Ved en sammenligning af udgiftsniveauet blandt kommunerne i Region Nordjylland ses det endvidere, at enhedsprisen pr. anbringelse og pr. forebyggende foranstaltning er højere i Mariagerfjord Kommune end gennemsnitsprisen blandt kommunerne i Region Nordjylland. Det betyder, at der forventeligt er et potentiale i forhold til at nedbringe enhedsprisen til både anbringelser og forebyggelse og derved samlet set give en besparelse uagtet om antallet af indsatser fastholdes.

Med afsæt i ovenstående forudsætninger er der identificeret fem områder, hvor der forventeligt er et udviklingspotentiale:

 • Øget brug af adoption, netværksanbringelser og plejefamilier frem for opholdssteder.
 • Løbende tilpasning af indsatsen i efterværn til større egenmestring.
 • Alternativer til anbringelser af de unge. Det vil betyde, at der skal arbejdes med målgruppen på nye måder og i et tæt samarbejde med almenområdet og de øvrige kommunale forvaltninger.
 • Bedre og løbende forhandlinger af takster, så enhedspriserne på anbringelser reduceres.
 • Reduktion af enhedsprisen på forebyggende tilbud gennem øget anvendelse af gruppeforløb, øget egenmestring og kortere familiebehandlingsforløb.

Arbejdet med de fem potentialer er i gangsat og der arbejdes med dem frem til og med 2023. Det forventes ikke, at budgettet for 2022 når at komme i balance, da de bevilgede indsatser på familieområdet har et længere tidsperspektiv.

Udvalget præsenteres i foråret 2023 for status på arbejdet. Udvalget kommer i foråret 2023 til at arbejde med den strategiske retning på familieområdet, i forlængelse af implementeringen af Barnets lov, og her vil prioriteringen af de fem potentialer indgå.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler