ForsideMariagerfjordAdministrationsgrundlag for Grøn Pulje - Sådan fordeles midlerne i Mariagerfjord Kommune

Administrationsgrundlag for Grøn Pulje – Sådan fordeles midlerne i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Administrationsgrundlag for Grøn Pulje – Sådan fordeles midlerne i Mariagerfjord Kommune

Der er udarbejdet et administrationsgrundlag for Grøn Pulje Mariagerfjord, som sendes til godkendelse i Byrådet. Udvalget for klima og Landdistrikter behandler administrationsgrundlag for Grøn Pulje på deres udvalgsmøde den 2. maj 2024.

Indstilling: Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet: At administrationsgrundlaget godkendes.

  Inddragelse: Administrationsgrundlaget drøftes i Landdistriktsrådet 29. april 2024. Eventuelle kommentarer herfra præsenteres ved Udvalget for Klima og Landdistrikters møde 2. maj 2024.

  Sagsfremstilling

  Baggrund: En projektgruppe har udarbejdet et udkast til et administrationsgrundlag for Grøn Pulje Mariagerfjord. Administrationsgrundlaget tager afsæt i energiaftalen fra 29. juni 2018, hvor alle partier i Folketinget blev enige om at prioritere udvikling af vedvarende energi. Som en del af denne aftale, blev det blandt andet besluttet at opføre flere havvindmølleparker og allokere 4,2 milliarder kroner til teknologineutrale energiudbud.

  Da teknologier som landvindmøller og solceller ofte placeres nær beboelse, og dermed kan medføre gener for naboerne, blev der i energiaftalen lagt særlig vægt på kompenserende foranstaltninger for naboerne, som udmøntes via Grøn Pulje. Når nye vedvarende energianlæg tages i brug, bidrager opstillerne med et engangsbeløb til Grøn Pulje. Beløbet, der udbetales til kommunen, beregnes ud fra følgende satser:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
  • 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
  • 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

  Administrationsgrundlaget beskriver de overordnede principper for Grøn Pulje i Mariagerfjord Kommune, herunder den politiske og administrative forankring af puljen, ansøgningsberettigede, vurderingskriterier for ansøgningerne samt arbejdsgange vedrørende puljen.

  Formål

  Formålet med Grøn Pulje Mariagerfjord er at fremme udviklingen af kommunens landdistrikter, for at skabe sunde, inkluderende og bæredygtige lokalsamfund ud fra følgende overskrifter: Fremme af fællesskaber, udvikling af landdistrikter, understøtte det gode liv og integration med klima og natur.

  Puljens opdeling

  Grøn Pulje fordeles således:

  • 60 % af midlerne er øremærket lokalområdet og kan ansøges af alle lokalområder i en radius på 4,5 km. fra det opførte VE-anlæg og er målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag.
  • 32 % af midlerne er øremærket landdistrikterne og er ligeledes målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag, men denne del kan alle kommunens lokalsamfund søge.
  • 8 % af midlerne allokeres til administrative omkostninger. Dette inkluderer håndtering af ansøgninger, udvælgelsesproces, samt opfølgning og evaluering af projekterne.

  De fire hovedbyer, Hobro, Mariager, Hadsund og Arden, er ikke defineret som lokalområder i denne sammenhæng, og derfor kan foreninger og organisationer fra disse byer ikke selvstændigt søge midler fra Grøn Pulje.

  Ansøgningsproces og vurderingskriterier

  Grøn Pulje Mariagerfjord kan ansøges af foreninger og organisationer med et CVR-nummer. Mariagerfjord Kommune kan ansøge den del af puljen, der er øremærket landdistrikterne.

  Projekter vurderes på baggrund af deres potentiale til at:

  • Fremme bæredygtighed og miljøbeskyttelse
  • Forbedre adgangen til natur og grønne områder
  • Styrke lokalsamfundets sammenhold, aktiviteter og frivillighed
  • Fremme områdets attraktivitet og faciliteter
  • Afprøve eller fremvise innovation og nytænkning inden for de ovenstående punkter

  I denne sammenhæng anses bæredygtighed som både økonomisk, social og miljømæssig. Støtte til igangsættelse af anlæg og drift forudsætter langsigtet bæredygtighed uden yderligere kommunal medfinansiering.

  Fælles ansøgninger fra flere foreninger, organisationer eller lokalområder vægtes positivt, da bred lokal opbakning indikerer, at projektet kommer mange i lokalområdet til gode. Ligeledes vægtes medfinansiering positivt, såvel selvfinansiering som andre puljer, men er ikke et krav.

  Behandling af ansøgninger

  Ansøgninger vil som udgangspunkt blive behandlet to gange årligt. Disse årlige gennemgangsprocesser er fastsat til at blive gennemført umiddelbart efter 1. marts og 1. september 
  hvert år.

  Der kan ikke søges til projekter med et samlet projektbudget på under 100.000 kr., hvoraf hele beløbet ikke behøves være søgt fra Grøn Pulje.

  For at sikre en transparent og effektiv behandling af ansøgninger til Grøn Pulje, har Mariagerfjord Kommune etableret en detaljeret proces, der omfatter følgende trin og involverede afdelinger:

  1. Modtagelse af ansøgning
  Alle ansøgninger indsendes gennem kommunens officielle digitale platform Xflow. Ansøgningerne modtages af Sekretariat for Teknik og Kultur, som er ansvarlig for den indledende registrering og sikring af, at ansøgningerne er fyldestgørende og opfylder de grundlæggende krav.

  2. Første screening
  En forberedende screening udføres af Sekretariat for Teknik og Kultur for at identificere eventuelle mangler eller uoverensstemmelser i ansøgningerne. Ansøgere kan blive bedt om at levere yderligere oplysninger eller klarificeringer.

  3. Behandling i arbejdsgruppe
  Efter den første screening overføres ansøgningerne til en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra relevante kommunale afdelinger samt 1-2 repræsentanter fra Landdistriktsrådet. I tilfælde af inhabilitet indkaldes en suppleant fra Landdistriktsrådet. Derefter behandles anbefalingerne fra arbejdsgruppen via ledelseskæden, som indstiller til behandling i Udvalget for Klima og Landdistrikter.

  4. Beslutning og feedback
  Udvalget for Klima og Landdistrikter træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes. Alle ansøgere modtager derefter feedback, inklusiv begrundelser for afgørelsen vedrørende deres ansøgning. For de projekter, der modtager støtte, indledes en dialog med ansøger omkring kontrakt, udbetaling og rapporteringskrav.

  5. Opfølgning og evaluering
  Sekretariat for Teknik og Kultur er ansvarlig for løbende opfølgning på de støttede projekter, herunder modtagelse og evaluering af statusrapporter, for at sikre, at projekterne skrider frem som planlagt og opnår de ønskede resultater.

  Alle støttede projekter skal levere en slutrapport, der dokumenterer projektets resultater, impact og/eller læringspunkter. Kommunen vil følge op på projekternes fremgang og vurdere effekten af de realiserede initiativer med henblik på kontinuerlig forbedring af Grøn Pulje.

  Omfordeling af uudnyttede midler fra 60 %-puljen

  I situationer, hvor et specifikt beløb, der er øremærket et bestemt område eller projekt i et lokalområde, ikke er blevet søgt om eller tildelt inden for halvandet år fra betalingsmodtagelse, overføres disse midler automatisk til 32 %-puljen til landdistrikter. Jævnfør bekendtgørelsen om Grøn Pulje, er kommunen forpligtet til at overføre disse midler til statskassen, hvis de ikke er tildelt konkrete projekter inden for 3 år efter, at betalingen er modtaget. Derfor ønsker Mariagerfjord Kommune, at midlerne bliver fordelt i hele kommunen, såfremt lokalsamfundet med det opførte VE-anlæg, ikke har fået midlerne ansøgt og tildelt.

  Ændringer og justeringer

  Administrationsgrundlaget for Grøn Pulje vil blive evalueret årligt og justeret efter behov for at sikre, at puljen fortsat møder de lokale og kommunale behov for grøn omstilling.

  Administrationsgrundlaget er vedhæftet som bilag.

  Økonomi: Beløbet, der udbetales til Grøn Pulje Mariagerfjord, beregnes ud fra følgende satser:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
  • 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
  • 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

  Midlerne fordeles således:

  • 60 % af midlerne er øremærket lokalområdet og kan ansøges af alle lokalområder i en radius på 4,5 km. fra det opførte VE-anlæg og er målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag.
  • 32 % af midlerne er øremærket landdistrikterne og er ligeledes målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag, men denne del kan alle kommunens lokalsamfund søge.
  • 8 % af midlerne allokeres til administrative omkostninger. Dette inkluderer håndtering af ansøgninger, udvælgelsesproces, samt opfølgning og evaluering af projekterne.
  Print Friendly, PDF & Email
  - Annonce -

  EFTERLAD ET SVAR

  Indtast venligst din kommentar!
  Indtast venligst dit navn her

  RELATEREDE ARTIKLER
  - Annonce -

  Seneste artikler