ForsideHobroEkspropriation af areal til regnvandsbassin i Valsgård

Ekspropriation af areal til regnvandsbassin i Valsgård

- Annonce -

Byrådet i Mariagerfjord Kommune holder møde den 27. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ekspropriation af areal til regnvandsbassin i Valsgård

I forbindelse med byggemodningen af boligudstykningerne i den nordlige del af Valsgård er det nødvendigt for Mariagerfjord Vand A/S at etablere et regnvandsbassin. Arealet, hvor bassinet ønskes placeret, ejes af en privat lodsejer, og det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale om køb af arealet.

Byrådet anmodes på den baggrund om at træffe beslutning om ekspropriation af arealet.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet træffer beslutning om ekspropriation af matr.nr. 3h, Redsø By, Valsgård til fordel for Mariagerfjord Vand A/S med henblik på etablering af regnvandsbassin jf. tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

2. At sagen oversendes til taksationskommissionen med henblik på fastsættelse af erstatningens størrelse.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 3. oktober 2022, pkt. 170:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 230:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte til mødet 22. juni 2022 igangsætning af en proces med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer til etablering af ledningsanlæg og forsinkelsesbassin i forbindelse med den kommunale byggemodning ved Valsgård Nord – etape 2.

Bassinet etableres på matr.nr. 3k og 3h, Redsø By, Valsgård. Placeringen er nøje valgt ud fra terrænforholdene i området og muligheden for udledning til Valsgård Bæk.

Bassinet skal etableres, ejes og driftes af Mariagerfjord Vand A/S.

Forvaltningen har efterfølgende indgået en frivillig aftale med ejerne af matr.nr. 3k.

Åstedsforretning vedrørende matr.nr. 3h blev afholdt 16. august 2022. Protokol er vedlagt som bilag 2.

Ejeren af matr.nr. 3h gjorde på åstedsforretningen gældende, at der ikke vil være rimelige anvendelsesmuligheder for restarealet af 3h, og at kommunen derfor er forpligtet til at foretage ekspropriation af hele matriklen.

Kommunens repræsentanter fremsatte tilbud om erhvervelse af hele matriklen for 81.000 kr., svarende til 20 kr. pr. m2 for dyrkbar jord og 8 kr. pr. m2 for lavbundsjord.

Ejerens advokat har efterfølgende fremsendt indsigelser imod ekspropriation. Indsigelserne er vedlagt som bilag 3.

Kommunen kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58 ekspropriere fast ejendom til fordel for spildevandsanlæg. Proceduren følger de almindelige regler for ekspropriationer i vejlovens kapitel 10.

Det fremgår af vejlovens § 104, at en lodsejer kan forlange hele sin ejendom eksproprieret, hvis ekspropriationen medfører, at restarealet ikke kan udnyttes på en rimelig måde.

Forvaltningen finder, at lodsejeren i henhold til § 104 har krav på, at ekspropriationen omfatter hele matr.nr. 3h.

Matr.nr. 3h er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme, som udlægger arealet til fremtidig byudvikling. En del af arealet er lavbundsjord.

Det er forvaltningens opfattelse, at ejeren ikke kan have en berettiget forventning om, at arealet på sigt kan bebygges med en bolig.

I henhold til fast taksationspraksis medfører ekspropriation af arealer til offentlige anlæg ikke en forhøjelse af erstatningen, og det er således forvaltningens opfattelse, at erstatningens størrelse skal fastsættes med udgangspunkt i priserne for landbrugsjord.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler