ForsideHobroKapacitetsanalyse af Dagtilbud Hobro Nord, Dagtilbud Hobro syd og Dagtilbud Trekløver

Kapacitetsanalyse af Dagtilbud Hobro Nord, Dagtilbud Hobro syd og Dagtilbud Trekløver

- Annonce -

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord kommune holder ordinært udvalgsmøde den 7. november 2022, hvor der bl.a. på dagordenen er: Kapacitetsanalyse af Dagtilbud Hobro Nord, Dagtilbud Hobro syd og Dagtilbud Trekløver

Forvaltningen gennemfører hvert år en analyse af pasningsbehovet i Mariagerfjord Kommune for løbende at følge udviklingen. Ved at følge udviklingen tæt og løbende, skabes de bedste betingelser for rettidigt at agere, hvis pasningskapaciteten skal tilpasses behovet. På dette møde behandles den del af kapacitetsanalysen, som omfatter Dagtilbud Hobro Nord, Hobro Syd og Trekløveret.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At kapacitetsanalysen tages til efterretning.

2. At kapacitetsanalysens opmærksomhedspunkter drøftes.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er dagtilbudsområdet organiseret i otte dagtilbud og den kommunale dagpleje. Kendetegnende for de otte dagtilbud er, at de hver dækker et af kommunens Børne- og Familiedistrikter, mens den kommunale dagpleje geografisk dækker hele kommunen. I Mariagerfjord Kommune er der 22 kommunale børnehuse, hvoraf de fem er aldersintegrerede institutioner.

Dagtilbuddene varierer i størrelse og børnetal. Det gælder for de samlede dagtilbud og for de enkelte daginstitutioner. Det betyder, at ændringer i børnetallet i Mariagerfjord Kommune ikke nødvendigvis afspejles i børnetallet i de enkelte distrikter.

Formålet med kapacitetsanalysen
Formålet med årligt at udarbejde en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet er at følge udviklingen på området samt at give mulighed for rettidig handling, hvis kapaciteten skal ændres. Samtidig giver analysen mulighed for løbende at sætte fokus på familiernes aktuelle søgningsmønster efter bestemte pasningstilbud, hvilket vil giver et bedre vidensgrundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune er kendetegnet ved gode læringsmiljøer, hvorfor det er vigtigt fortsat at have fokus på, at alle daginstitutioner er både fagligt og økonomisk bæredygtige – særligt set i lyset af de lovbestemte minimumsnormeringer, som øger behovet for pædagogisk personale.

I efteråret 2022 er kapacitetsanalysen opdelt i to, hvor denne analyse omhandler Dagtilbud Hobro Nord, Hobro Syd og Trekløveret, da disse tre dagtilbud geografisk er tæt forbundet. På et kommende udvalgsmøde præsenteres kapacitetsanalysen for de fem øvrige Dagtilbud.

Pasningsgaranti og anvisning af pladser

Ifølge dagtilbudsloven skal Mariagerfjord Kommune yde pasningsgaranti. Det betyder, at der skal stilles et alderssvarende pasningstilbud til rådighed til de familier, der ønsker pasning til deres barn. I Mariagerfjord Kommune er pasningsgarantien på én måned, hvilket betyder, at Mariagerfjord Kommune garanterer en plads til børn med én måneds varsel fra den førstkommende 1. Der er ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud eller for en plads med bestemte åbningstider, men en overordnet garanti for en pasningsplads til den angivne behovsdato.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet Retningslinjer for optagelse og fordeling af dagtilbudspladser i Mariagerfjord Kommunes dagtilbud, som senest er politisk behandlet af Udvalget for Børn og Familie 31. maj. 2022. Dagtilbudspladser skal som udgangspunkt anvises med udgangspunkt i den gældende venteliste. Det betyder, at afstanden mellem familiernes bopæl og daginstitutionerne ikke indgår som et kriterium for tildelingen af pladser, da forældre ifølge dagtilbudsloven har mulighed for skrive deres børn op til de tilbud, de ønsker. Ledige pladser tildeles derfor som udgangspunkt til det barn, der har et aktuelt pasningsbehov og den højeste anciennitet på ventelisten. Dog er der enkelte forhold, som vægter højere end anciennitet på ventelisten, derfor tildeles pladserne ud fra følgende rækkefølge:

1. Børn med særlig behov, som er visiteret af Mariagerfjord Kommune

2. Søskende til allerede indskrevne børn i institutionen

3. Anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunktet

Børn, der tilbydes en vuggestueplads i en integreret daginstitution, indskrives ligeledes til en børnehaveplads og kan dermed blive i samme daginstitution frem til skolestart.

Såfremt det ikke har været muligt for Mariagerfjord Kommune at tilbyde en plads i det ønskede dagtilbud, har forældrene mulighed for at lade barnet blive på ventelisten til det ønskede tilbud.

Bæredygtige børnehuse
Det er afgørende, at børnehusene i Mariagerfjord Kommune er både fagligt og økonomisk bæredygtige. Den faglige bæredygtighed består af, at vilkårene for at sikre en fortsat høj kvalitet er til stede. Et eksempel på dette er, at det skal være muligt at rekruttere og ansætte kvalificerede medarbejdere til at opretholde en god normering i den fulde åbningstid for den enkelte insitution. Hvis et Børnehus har et lavt børnetal, vil der også være færre pædagogiske medarbejdere, hvilket kan være sårbart i forbindelse med sygdom og ferieafvikling. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for at kunne sikre faglig bæredygtighed. Den reviderede ressourcetildelingsmodel tildeler en del af ressourcerne på baggrund af børnetal. Ved et lavere børnetal kan det være nødvendigt for Dagtilbudslederen at omprioritere midler fra et børnehus med et større børnetal til andre børnehuse. I den nuværende dagtilbudsstruktur betyder det, at det normerede antal pladser i enkelte børnehuse er sat lavere, end de fysiske rammer indbyder til. Det skyldes, at det er nødvendigt, at alle børnehuse oplever tilgang af børn.

Opsummering af kapacitetsanalysen

Kapacitetsanalysen viser, at udbuddet af kommunale pasningspladser i de tre Dagtilbud overordnet kan imødekomme efterspørgslen frem til sommeren 2025. Befolkningsprognosen viser et stabilt børnetal i de kommende år, hvor der forventes en mindre stigning i børnetallet i Hobro. Det er primært antallet af 3-5 årige, som forventes at stige. Selvom der ikke forventes en større stigning i antallet af 0-2 årige, så er det mere vanskeligt at kapacitetsplanlægge for denne aldersgruppe, da perioden fra fødsel til opstart i et pasningstilbud er kortere. Derfor følges udviklingen tæt af forvaltningen og ledere på dagtilbudsområdet. Der er i de seneste år blevet etableret 30 ekstra vuggestuepladser, primært som en konsekvens af rekrutteringsudfordringer i Dagplejen.

Behovsprognoserne for tre-fem-års pladser i de tre dagtilbud viser, at der er daginstitutioner, som er mere efterspurgte end andre. Det gælder særligt for Rosenhaven i Dagtilbud Hobro Nord, Wiegaarden i Dagtilbud Trekløveret og Farvervænget i Dagtilbud Hobro Syd, som i de kommende år vil have fuld belægning tidligere på foråret end de øvrige daginstitutioner.
Her til kommer en øget efterspørgsel for en plads på Børnegården på Houvej, hvor der er længere til et alternativt pasningstilbud. Der en lavere søgning til enkelte børnehuse, hvor der enten er meget få, der har insitutionen som førsteprioritet eller hvor det kun er børn indmeldt i vuggestuedelen, som ønsker en plads i børnehavedelen.

Der er syv daginstitutioner i Hobro, som samlet har 442 børnehavepladser. Den største efterspørgsel er i juli 2024, hvor der forventes en overbelægning på 15 børn, hvilket svarer til 3,4 pct. Det forventes, at der vil være overbelægning i en enkelt måned i sommerferien og overordnet vurderes det at kunne håndteres. Det kan for eksempel ske ved, at institutionerne i Dagtilbud Hobro Syd øger brugen af Naturgården, som udvider de fysiske rammer for Dagtilbud Hobro Syd. Alternativt kan der kortvarigt anvises pladser i daginstitutionerne uden for Hobro, for eksempel i Onsild Børnehus og Myretuen.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet præsentere og uddybe opmærksomhedspunkter fra kapacitetsanalysen med henblik på en drøftelse af pasningskapaciteten. Forvaltningen vil efter udvalgsmødet udarbejde et beslutningsoplæg med baggrund i udvalgets drøftelser, herunder med en tids- og procesplan for eventuelle tilpasninger.

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler