ForsideMariagerfjordNy tildelingsmodel for plejecentre i Mariagerfjord

Ny tildelingsmodel for plejecentre i Mariagerfjord

- Annonce -

Ny tildelingsmodel for plejecentre i Mariagerfjord

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-26 blev det besluttet, at der skal udarbejdes ny tildelingsmodel for plejecentrene i Mariagerfjord Kommune. Udvalget for Sundhed og Omsorg sendte 6. februar et udkast til en ny tildelingsmodel i høring og kvalificering.

På udvalgsmøde den 4. marts 2024, skal udvalget tage stilling til om den reviderede tildelingsmodel skal godkendes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er plejecenterledere, MED-systemet, handicaprådet og seniorrådet løbende blevet informeret om arbejdet. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bl.a. bestået af tre plejecenterledere og en repræsentant fra afdelings MED.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen har været sendt i høring i seniorrådet og handicaprådet. Desuden har tildelingsmodellen været kvalificering i MED-systemet. Der er indkommet i alt tre høringssvar/kvalificeringer, som er vedhæftet i sit fulde format.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal iværksættes en revidering af plejecentrenes tildelingsmodel. Revideringen af tildelingsmodellen skal tage udgangspunkt i følgende politiske opdrag fra budgetaftalen for budget 2023-26:

“Parterne er enige om, at der iværksættes en revidering af tildelingsmodellen for kommunens plejecentre, hvor der i samme ombæring indlægges en reduktion af områdets samlede budget på 1 mio. kr. årligt. Reduktion skal findes ved, at plejecentrenes tildeling fremover sker ud fra princippet om, at midlerne følger borgeren, hvor der i dag i stedet tildeles ud fra antal pladser. De endelige rammer for en ny tildelingsmodel fastsættes i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

En revidering af tildelingsmodellen på plejecentrene vil ikke påvirke den del af områdets økonomi, som vedrører drift og vedligehold af boligarealerne samt huslejeindtægter fra beboerne.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på temamøde 07. marts 2023 drøftet politiske input til en ny tildelingsmodel, ligesom Udvalget 12. april 2023 har godkendt principper for den nye model. På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en ny tildelingsmodel, som i det følgende skitseres i overskrifter og uddybende i det vedhæftede notat.

Grundlæggende principper for en ny tildelingsmodel:

Den nuværende tildelingsmodel er i dag opbygget med udgangspunkt i principperne for dialog- og aftalestyring. Det betyder, at plejecentrene grundlæggende hvert år får tildelt én pose penge, baseret på antallet af pladser, til driften.

I den nye tildelingsmodel lægges der op til en tildeling fordelt i fire kategorier. Udgangspunktet vil stadig være, at plejecentrenes budget og regnskab anses for værende én samlet økonomi. Det betyder i praksis, at plejecentrenes forbrug inden for de forskellige kategorier ikke nødvendigvis skal matche tildelingen én til én.

I modellen er der lagt vægt på at skabe et fælles billede af økonomien og styring heraf med plads til lokale forhold og prioriteringer. Derudover at modellen er så gennemsigtig som mulig. Der vil således stadig være mulighed for at tilpasse lokale forhold. Væsentlige omprioriteringer mellem de enkelte budgetposter sker i dialog med fagchefen.

Fire underliggende kategorier inden for ny tildelingsmodel:

Der arbejdes med fire grundlæggende kategorier i den nye tildelingsmodel:

1) En borgerrelateret tildeling.
2) En bygningsrelateret tildeling.
3) En tildeling til ledelse og administration.
4) Særtildelinger.

Disse elementer udfoldes i det følgende. I det vedhæftede notat fremgår det, hvad hvert enkelt center får tildelt i de fire kategorier.

Borgerrelateret tildeling:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet borgerrelateret tildeling, som fortsat skelner mellem somatiske pladser, demenspladser, afklaringspladser og afklarings demenspladser. Taksterne til pladserne er i den reviderede tildelingsmodel fastholdt med samme vægtning, som i den nuværende model. Det vil sige, at taksten til de almene plejecentre udgør en basistakst, mens de øvrige takster indeholder et tillæg.

– Basistakst (almene plejecentre)
– Demens takst (basistakst+33%)
– Afklaringsplads (basistakst+30%)
– Afklarings demensplads (basistakst+33%)

I den nuværende model tildeles plejecentrene budget ud fra antal normerede pladser. I den reviderede tildelingsmodel tildeles centrene udelukkende budget ud fra, om pladserne er besatte. Der vil dog altid være en vis ‘tomgang’ på centrene i forbindelse med ind- og udflytning af borgere.

Derfor indeholder den reviderede model en naturlig tomgang på op til 5%. Konkret vil det betyde, at såfremt et center i gennemsnit over et helt år har en belægningsprocent på mellem 95%-100%, vil centeret modtage den fulde borgerrelaterede tildeling. Har et center under 95% belægning, vil centeret blive fratrukket forskellen op til 95% af den borgerrelaterede tildeling.

I det vedhæftede notat fremgår det, hvor meget hvert enkelt center får tildelt i den borgerrelaterede tildeling med udgangspunkt i den estimerede belægningsprocent (jan-aug 2023). Belægningsprocenten vil fremadrettet blive justeret i løbet af året på baggrund af faktiske tal og forventninger fra de enkelte centre. Afklaringspladserne og demens afklaringspladserne tæller ikke med i opgørelsen af belægningsprocenten, da disse i udgangspunktet er midlertidige.

Med den reviderede tildelingsmodel foreslås det, at de midler, som centrene med under 95% belægning skal fratrækkes ved årets udgang, tilgår en pulje til håndtering af blandt andet borgere med behov for ekstra indsatser.

Bygningsrelateret tildeling:

Den nuværende budgetstruktur i forhold til bygningsdrift er fragmenteret. Nogle budgetposter er placeret centralt under fagchefen, mens andre er placeret under fællesudgifter. I den reviderede tildelingsmodel er alle bygningsrelaterede udgifter samlet i én kategori i tildelingmodellen.

Dette vil give en større gennemsigtighed i forhold til, hvad de enkelte plejecentre får tildelt til bygningsdrift. Der tildeles i en ny model udelukkende midler til den del af bygningsdriften, som vedrører servicearealerne. I den bygningsrelaterede tildeling tildeles plejecentrene midler til indvendig vedligehold, el, vand og varme, renovation/rottebekæmpelse samt midler til teknisk/service personale.

Ved at have én samlet bygningsrelateret tildeling, vil det på sigt gøre det mere gennemsigtigt, hvilket budget der er afsat til opgaven og hvilket budget der skal flyttes, såfremt Byrådet beslutter en ændret organisering på ejendomsområdet.

Tildeling til ledelse og administration:

Det foreslås, at den kommende tildelingsmodel indeholder en samlet, men særskilt, tildeling til ledelse og administration til hvert plejecenter. Hensigten er at synliggøre, hvad det enkelte plejecenter tildeles til ledelse og administration, ligesom det sikres, at der bliver tildelt til en basisdrift på hvert center.

Særtildelinger

Udover ovenstående tre hovedtildelinger er der bevaret en række særtildelinger i tilfælde, hvor enkelte centre har specifikke udgifter, og hvor det derfor er nødvendigt at tildele et særskilt budget.

Administrationens bemærkninger

Oplægget til den reviderede tildelingsmodel ændrer på de grundlæggende økonomiske styringsparametre, som i dag anvendes på området. Det stiller alt andet lige større krav til den økonomiske styring og løbende tilpasning på centrene, når tildelingen fremover kun gives til de pladser, som er besatte. Det vil være afgørende, at udgifter løbende skal tilpasses til det foventede budget. På baggrund af de grundlæggende ændringer i tildelingsmodellen foreslås det, at den reviderede tildelingsmodel evalueres efter to år.

Suplerende bemærkninger til behandlingen efter høring og kvalificering

Tildelingsmodellen har været sendt i høring i seniorrådet og handicaprådet. Desuden har tildelingsmodellen været kvalificering i MED-systemet. Der er indkommet i alt tre høringssvar/kvalificeringer, som er vedhæftet i sit fulde format.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar og kvalificeringer ikke giver anledning til grundlæggende ændringer i det fremførte udkast. Dog bemærkes følgende:

Det bemærkes, at tildelingsmodellen evalueres første kvartal 2026. Evalueringen vil bl.a. fokusere på, om tildelingen til el, vand og varme er retvisende. Desuden vil administrationen i evalueringen bl.a. også rette fokus mod antal skifteretssager og betydningen for belægningsprocenten på plejecentrene. Som beskrevet vil plejecentrene fremadrettet skulle have en belægningsprocent på minimum 95% for at opnå den fulde borgerrelaterede tildeling.

De 95% svarer til, at hver bolig kan stå tom i 18,25 dage pr. år, uden det får indflydelse på tildelingen. Desuden er der kun i gennemsnit på landsplan 1/3 af borgerne på et center, som går bort i løbet af et år. Ovenstående betyder, at administrationen vurderer, at der er plads til at håndtere længere forløb, idet andre forløb sædvanligvis går hurtigt, ligesom størstedelen af boligerne ikke vil stå tomme i løbet af et år. Evalueringen vil dog rette fokus på skifteretssager.

Det bliver bemærket i høringen/kvalificeringen, at der på almene plejecentre også er borgere med demens, hvilket kan betyde behov for ekstra midler. Administrationen bemærker, at demens, isoleret set, ikke nødvendigvis medfører et øget plejebehov. Det er adfærden, når man har demens, der har betydning for et evt. øget plejekrævende behov.

Denne adfærd kommer til udtryk på forskellig vis. Beboerne på Skovgården har typisk inden indflytning haft et forløb, hvor deres adfærd, og deraf afledte plejebehov, er meget præget af demensen. Puljen til særlig indsatser vil kunne dække evt. behov for øget pleje ved borgere med demens på de almene pladser. Såfremt der ønskes en øget takst til de almene plejecentre, anbefaler administrationen, at dette sker gennem en justering på procentsatsen mellem de nuværende typer af pladser.

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er det korrigerede budget 2024 for plejecentrene. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 158,3 mio. kr. I forbindelse med den politisk vedtagne handleplan på ældreområdet, er det besluttet, at der skal foretages en analyse af kommunens demografimodel samt en benchmark af serviceniveauet på hele området. Analysens konklusioner vil indgå i budgetlægningen for budget 2025-28.

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet