ForsideMariagerfjordTilgængelighedsanalyse på dagsorden i fagudvalg i Mariagerfjord

Tilgængelighedsanalyse på dagsorden i fagudvalg i Mariagerfjord

- Annonce -

Tilgængelighedsanalyse på dagsorden i fagudvalg i Mariagerfjord

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 5. september 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Tilgængelighedsanalysen

I 2021 udarbejdede de nordjyske kommuner, Praksissektoren og Psykiatrien i Region Nordjylland i samarbejde Tilgængelighedsanalysen. Analysen er en tværsektoriel analyse vedrørende børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland.

Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Sundhed og Omsorg blev informeret om analysen per mail 25. maj 2022. Denne sag vil præsentere status på Mariagerfjord Kommunes arbejde med de konkrete anbefalinger i analysen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At status på Tilgængelighedsanalysen drøftes.

Sagsfremstilling

Tilgængelighedsanalysen er udarbejdet i regi af Strategisk Sundhedsforum i 2021. Det er en tværsektoriel analyse af indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland. Udgangspunktet for analysen er Sundhedsaftalen samt de tværsektorielle nordjyske initiativer, der er iværksat på området. Analysen bygger desuden på inddragelse af bruger- og pårørende-perspektiver. Analysen munder ud i 25 konkrete anbefalinger. Tilgængelighedsanalysen blev endelig politisk godkendt regionalt i Psykiatri- og Socialudvalget 2. marts 2022.

I Mariagerfjord Kommune er Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Sundhed og Omsorg blevet informeret om analysen per mail 25. maj 2022.

11. november 2022 blev der afholdt en konference vedrørende børn og unge med psykiske lidelser. Konferencen havde til formål at være kick off på Tilgængelighedsanalysen og 10 års-planen for Psykiatrien på børne- og ungeområdet. Målgruppen for konferencen var nordjyske politikere og embedsmænd fra region, kommuner, PLO og Nord-KAP. Direktør for Børn, Uddannelse og Familie og Direktør for Social, Sundhed og Omsorg samt repræsentanter fra Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Sundhed og Omsorg blandt andre deltog i konferencen.

Herefter har Mariagerfjord Kommune arbejdet med anbefalingerne fra Tilgænglighedsanalysen. I det vedlagte bilag kan status på arbejdet med hver af de 25 anbefalinger fra Tilgængelighedsanalysen i Mariagerfjord Kommune læses. Analysen er desuden vedlagt i sin helhed som bilag.

Problemstillingens omfang

I Danmark får hver tredje borger på et tidspunkt i livet en psykisk sygdom. Cirka 15 % af alle børn og unge vil blive diagnosticeret med mindst én psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse, inden de fylder 18 år. I Region Nordjylland er der sket end større stigning end på landsplan. I 2018 var Mariagerfjord Kommune placeret i kategorien ”10,01-12 patienter pr. 1.000 0-17-årige med psykiatrisk debut” hvilket i 2008 var i kategorien ”0-5 patienter pr. 1.000 0-17-årige med psykiatrisk debut” (side 13 i Tilgængelighedsanalysen).

Antallet af børn og unge i Region Nordjylland mellem 0-17 år, der har modtaget udredning eller behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien er steget med 184 procent fra 2010 til 2020:

  • 2010: 971 antal børn og unge i behandling svarende til en andel på 0,8 procent af de nordjyske børn og unge
  • 2020: 2.760 antal børn og unge i behandling svarende til en andel på 2,5 procent af de nordjyske børn og unge

Anbefalinger

På baggrund af analysen blev der udfærdiget 25 konkrete anbefalinger til både de nordjyske kommuner, Praksissektoren og Psykiatrien i Region Nordjylland.

Generelt omkring anbefalingerne:

  • Anbefalingerne i rapporten skal læses som tværsektorielle visioner for et forbedret tværsektorielt samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland
  • Rapportens anbefalinger henvender sig til forskellige niveauer i det tværsektorielle samarbejde, hvorfor nogle anbefalinger kan implementeres uden yderligere godkendelsesproces, mens andre kræver en administrativ og politisk proces samt en eventuelt økonomisk prioritering
  • Der er udarbejdet en egentlig handleplan med henblik på implementering af anbefalingerne (se vedhæftede bilag)
  • I forhold til anbefalinger, der retter sig mod kommunerne, er det op til den enkelte kommune at forholde sig til, hvordan man eventuelt vil gå videre i forhold til anbefalingerne. Dette arbejde pågår lige nu i de relevante fora i kommunen, blandt andet i PPR og Specialrådgivningen.

Mariagerfjord Kommune har blandt andet arbejdet med Anbefaling 3 ”Permanentgøre fremskudt funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien (TUT)” i regi af Driftsforum. Driftsforum er en arena for det tværsektorielle samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Psykiatrien i Region Nordjylland og de nordjyske praktiserende læger om driften på psykiatriområdet for børn og unge.

I forhold til anbefaling 3, har Driftsforum besluttet at videreføre netværksmøder, fremskudt åbent hus, afklarende samtaler og undervisningsaktiviteter. I forhold til undervisningsaktiviteter forventes der i efteråret 2023 afholdt en undervisningsdag med temaet ”Udredning og behandling af angst og depression i kommune og region”. Derudover arbejdes med implementering af en tovholderfunktion i TUT finansieret af nationale midler.

I regi af Driftsforum er der desuden arbejdet med anbefaling 8 ”Påbegynde årlige audits (systematisk gennemgang af sagsforløb) af tilbagehenvisninger til kommunerne med henblik på at optimere henvisnings- og visitationspraksis”. Der er gennemført en audit på både afviste og accepterede henvisninger fra kommunerne til Psykiatrien. Driftsforum har set på 10 accepterede henvisninger (fra september – november) og 8 afviste henvisninger (fra hele 2022).

I det vedlagte bilag kan status på samtlige 25 anbefalinger læses.

Bilag

LÆS OGSÅ: Åbningskoncert i Hobro Musikforening sæson 23/24

- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Hadsund

Tyve nåede det hele på en halv time

Dødsfald – Hadsund

- Annonce -

Seneste artikler