ForsideHadsundThorkild Løkke: “Gunner Buck og landbruget kæmper for fortsat brug af kemiske...

Thorkild Løkke: “Gunner Buck og landbruget kæmper for fortsat brug af kemiske sprøjtemidler på markerne”

- Annonce -

Thorkild Løkke: “Gunner Buck og landbruget kæmper for fortsat brug af kemiske sprøjtemidler på markerne”

Af Thorkild Løkke, Hadsund.

Jeg er ikke uenig med landbrugets organisationer I, at der gennem tiden er brugt store mængder kemiske stoffer både i industri, tankstationer, værksteder,  planteproduktion og ukrudtsbekæmpelse langs veje og jernbaner.

Men modsat alle andre brancher, fortsætter landbruget med at bruge kemiske stoffer der bevisligt ender i vores alles grundvand, og det er her der opstår en samfundskonflikt som skal løses. Der kan skrives rigtig meget om hvad vi mennesker gennem tiderne har puttet i jorden af giftige ting og sager og netop derfor skal vi holde op med det. 

Det kan godt være, at små mængder pesticider ikke er direkte sundhedsfarligt, men det skal bare IKKE være i drikkevand, da det bevisligt stammer fra planteproduktion lige som medicinrester fra grisevaccination ender i gyllen og dermed ender ude på markerne, og senere i grundvandet.

Vi har alle et ansvar for at efterlade jord og natur i en tilstand som da vi blev ansvarlige for beslutningerne, og af hensyn til og med respekt for kommende generationer, bør vi lige træffe de rigtige beslutninger nu. Og så må vi alle bidrage økonomisk til at opkøbe de landområder hvor drikkevandet dannes. Det vil give mulighed for at lade landmænd fortsætte med at bruge kemiske bekæmpelsesmidler, uden at hele samfundet tvinges til at drikke vand med pesticider og medicinrester.

Mit juleønske er at mine børnebørn og alle andre, også i fremtiden kan drikke rent “dansk” vand.

LÆS OGSÅ: Thorkild Løkke – Du misinformerer

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

8 KOMMENTARER

 1. I 20 år er der ikke sløjfet én eneste drikkevandsboring i Danmark grundet landbrugets anvendelse af godkendte pesticider på dyrkningsfladen (markerne).
  https://ffgb.dk/2022/06/29/se-de-faktiske-aarsager-til-at-boringer-bliver-sloejfet/

  https://ffgb.dk/2022/12/29/kan-det-virkelig-passe-at-landbruget-ikke-har-vaeret-aarsag-til-en-eneste-sloejfet-drikkevandsboring-i-20-aar/?fbclid=IwAR136lxKRCDz9gnssFPX7WKMSBRW-7vsLp8fnDnEri_PYnmozjXiGa0eIbY

  Grænseværdier for pesticider er POLITISK fastsat og mange gange lavere end for andre stoffer, hvor grænseværdierne er SUNDHEDMÆSSIGT fastsat.

  https://www.weekendavisen.dk/2022-46/samfund/det-rene-vand

  https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/frustreret-toksikolog-vi-spilder-penge-pa-at-finde-ufarlige-pesticidrester/

  Pesticider til brug i Danmarks jordbrug skal gennem verdens måske strengeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og overvåges løbende på repræsentative marker, hvor der løbende tages vandprøver under rodzonen i det såkaldte VAP-program. Hvis det viser sig, at et middel ikke er sikkert at anvende, bliver godkendelsen omgående trukket tilbage.

  Som figuren øverst viser, så skyldes sløjfede boringer ikke landmandens dyrkning af markerne men derimod punktkilder, sivende lossepladser, PFAS (f.eks. i Skagen), svampemidler i træbeskyttelse og udendørs maling (nedbrydningsstof DMS), totalukrudtsmidler (nedbrydningsstof DMS) anvendt på gårdspladser, langs jernbaner, ved boligforeninger, erhvervsbygninger, P-pladser, kirkegårde, indkørsler ja sågar rundt om vandværkernes boringer.

  “Grundvandsparker” er de facto nationalisering af jorden blot forklædt som beskyttelse af grundvandet. Tilmed overvejer man i grundvandsparker at plante urørt skov der udleder mange gange mere nitrat til grundvandet end dyrkede marker og skove med gavntræ.

  https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/agrolab-pesticid-debatten-er-koert-af-fakta-sporet

  https://landbrugsavisen.dk/nu-stiller-eksperter-sp%C3%B8rgsm%C3%A5lstegn-ved-dogmer-i-grundvands-og-pesticiddebatten?fbclid=IwAR1r2i5PWQb_XzWGdgwyTeuVoAVzbIS6Puscg8fq6MvjGUX0xfmpnXD3eSA

  https://www.atv-jord-grundvand.dk/atv-jord-og-grundvands-nye-hvidbog-om-fremtidens-drikkevand-er-udkommet-download-den-her/

 2. SKADELIG UNUANCERET GRUNDVANDSDEBAT

  I den nye hvidbog fra ATV-Fonden for Jord og Grundvand, som er stiftet af Akademiet for de Tekniske Videnskabeb, påpeger flere af eksperterne det uhensigtsmæssige i, at grænseværdien for pesticider i drikkevand i Danmark er politisk fastsat ud fra en tilgang om nultolerance uanset giftighed.

  Professor Hans Jørgen Albrechtsen, DTU forklarer, hvordan vandbehandling har været en fast del af vandforsyningen de sidste 170 år.
  – Vi drikker ikke grundvand, vi drikker vand, der er behandlet. Ideen om det RENE, URENSEDE VAND ER EN VILDFARELSE, som spænder ben for nødvendige aktuelle diskussioner om rensning, siger konsulent Jacob Neergaard, L&F.
  – Det er en vigtig og også nødvendig debat, hvor forskere og vandbranchen nu åbent taler om, at vi skal se bredere på miljøfremmede stoffer og ikke kun fokusere på pesticider.

  Det er jo det jeg har sagt i årevis… :-

  Læs mere:
  https://landbrugsavisen.dk/nu-stiller-eksperter-sp%C3%B8rgsm%C3%A5lstegn-ved-dogmer-i-grundvands-og-pesticiddebatten

  Læs også:
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=546606304142452&set=a.359546429515108

  og
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=521929963276753&set=a.359546416181776

 3. ALT ER GIFTIGT OG INGENTING ER GIFTIGT!
  Der er masser af naturlige giftige stoffer i naturen. Faktisk er alt liv afhængig af dem inkl. homo sapins. At ønske en giftfri klode til sine børn og børnebørn giver simpelthen ingen mening. Eksempelvis er NaCl både livsnødvendigt og giftigt – det handler alene om KONCENTRATIONEN.
  I forhold til drikkevandet er det største problem for vandværkerne det naturligt forekommende toksiske stof arsen, der kan være kræftfremkaldende.

 4. Kære Poul Bech Sørensen.
  Hvis du læser indlægget, så forholder jeg mig udelukkende til primært pesticider! Pesticider er menneskeskabt og burde ikke findes i grundvand, alt det andet er vi ikke uenige om 🤓

 5. FØLGES LØKKES NUL-TOLERANCE OVERALT, GÅR DANMARK I STÅ HER OG NU
  I debatten med Gunner Buck har Thorkild Løkke fået sig malet op i et hjørne. Han kan ikke tilbagevise en eneste af de oplysninger, Gunner Buck har gravet frem og må nøjes med en afsluttende æh-bæh-udtalelse: “Det skal bare IKKE være i drikkevand”.

  Hvis en sådan nul-tolerance indføres oeralt, går Danmark i stå pr. omgående. Blot et par eksempler: I hovedstaden har analyser af overfladejord i parker og på legepladser over en årrække vist et indhold af tjærestoffer, PAH’er, herunder det specielt farlige kræftfremkaldene benzo(a)pyren, over faregrænserne på hhv 1,5 og 0,1 mg/kg. I dag er problemet løst – idet grænseværdierne er hævet til hhv 4,0 og 0,3 mg/kg. Ingen nultolerance her. Hverken Naturfredningsforeningen eller medierne sagde noget. Når bildæk slides, sker det ved friktion mod tjæreholdig asfalt. Slivbestøvet lander med regnen på vore marker og i vandløb. Årligt velsignes naturen med tusinder af tons tjærestoffer, hvoraf nogle kan være kræftfremkalende. Heller ingen nultolerance her. Skulle Thorkild Løkkes tankegang følges, ville det mange steder betyde forbud mod byvandringer og generelt mod bilkørsel. De fleste har bil, så det tør ingen regering foreslå. Det er nemmere at flytte focus ved at bonde-bashe. For god ordens skyld: Ved nyanlæg af motorveje, etableres dræn-systemer og damme til bundfældning af vejens gift. De sættes ud af spillet ved skybrud – og mangler langs mere end 70.000 km. asfaltvej.

  Rygning koster 13.000 dødasfald årligt, alkoholskader 6.000. INGEN er døde af at drikke vand fra hanen, bl.a. fordi vi – som påvist af andre – renser vandet for naturens egne gifte, bl.a. arsen. Thorkild Løkkes pr. automatik-reaktion vedrørende det nok mindste problem, vi har – drikkevandet, er ude af proportion, men passer fint ind i den bonde-bashing kampagne, som Danmarks Naturfredningsforening har iværksat ud over landet i de seneste uger.

  Tak til Gunner Buck for roligt og sagligt at fortælle om de faktiske forhold såvel i Mariager Fjord som andre steder i Danmark.

 6. Jeg takker Poul Bech Sørensen og Jørgen Lund Christiansen for jeres svar til Thorkild Løkke.

  Selv om der er skrevet meget de seneste 14 dage, er det jo ikke blevet til debat. Thorkild Løkke magter tilsyneladende ikke at se ud over egen næsetip og svare på spørgsmål og på de facts, jeg har fremført i mine indlæg.

  Jeg håber, at andre læsere af Mariagerfjordposten kan have glæde af de facts og viden, som Poul Bech Sørensen, som også har bragt mange links til mere viden, samt Jørgen Lund Christiansen og jeg har bragt på banen.

  Jeg agter at slutte den mærkelige dialog med Thorkild Løkke her. Hans aversion mod pesticider kan jeg ikke bruge til noget. Hvis man afskaffede pesticider i hele verden, ville afgrødernes udbytter blive halveret – mindst, og det ville betyde døden for milliarder af mennesker. Det er det modsatte, der er brug for, når kloden er på vej til en befolkning på 10 milliarder mennesker.

  Så er der ikke brug for at fjerne den medicin til afgrøderne, som pesticider vitterligt er.

  Og husk, at den mængde “gift”, du risikerer at få ind som pesticidrester i dansk drikkevand svarer til den mængde gift, du vil få med nogle få sug på en cigaret… en gang i livet.

 7. Til jer tilhængere af pesticider i grundvandet, så er jeg da ikke malet op i et hjørne, fordi jeg ikke hopper på landbrugslobbyens måde at forplumre tingene på. Det er trist at se et erhverv der bliver mere og mere desperate og ikke holder dig for gode til at udskamne mennesker der er uenige i deres synspunkter. Landbrugets taktik er efterhånden velkendt og budgettet til lobbyisme har, mig bekendt oversteget 500 millioner. Trist udvikling for skattekroner 👎👎

 8. THORKILD LØKKES FAKTABOKS HEDDER “MIG BEKENDT”
  “Mig bekendt”, skriver Thorkild Løkke, er landbrugets lobbybudget på mere end 500 millioner kroner. Den bemærkning siger det hele om Løkke, som ikke forholder sig til de mange faktiske og chekkede tal og oplysninger, denne debat har produceret. Løkkes (manglende) dokumentation er baseret på “mig bekendt”. Sat på plads af fakta føler Løkke sig nødsaget til at udbryde, han kun har talt om pesticider, fordi de er menneskeskabte – underforstået: Det er alle de øvrige berørte elementer ikke. I følge Løkke er jordforureningen i hovedstaden, landevejsforureningen, alkohol- og tobakssakder med tilsammen 20.000 dødsfald med meget mere altså naturlig gift som den arsen, vandværkerne frarenser. Det kan han ikke overskue, men et pesticidproblem, der blev løst i forrige århundrede, kan han som maskinstormer forholde sig til. For pokker da! som de siger i Danmarks Naurfredningsforening.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler